Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dilluns, 21 d'octubre

Mapa Infoparticipa - Imatge web.

 

Indicadors d'Infoparticipa 
Laboratori de Comunicació Pública de la UAB

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha estat guardonat amb el Segell Infoparticipa 2018 de qualitat i transparència en la comunicació pública. Ha obtingut aquest certificat en complir amb el 96,15% dels 52 indicadors que avalua el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB.

 

Segell Infoparticipa 2018

 

Palau-solità i Plegamans ha estat guardonat amb el Segell Infoparticipa 2018

 

El segell es va lliurar oficialment al consistori a l'acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona el 13 de març del 2019.

 

Podeu consultar aquí sota els 52 indicadors d'Infoparticipa i accedir a la informació de cadascun d'ells.

 


 

 

1r bloc - Qui són els representants polítics?

 • 1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
  Clica aquí
 • 2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
  Clica aquí 
 • 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
  Clica aquí 
 • 6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
  Clica aquí
 • 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
  Clica aquí 
 • 9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?
  Clica aquí
 • 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?
  Clica aquí 
 • 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició?
  Clica aquí 

2n bloc - Com gestionen els recursos col·lectius?

 • 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
  En diverses pàgines:
  Clica a Ple Municipal
  Clica a Junta de Govern Local 
  Clica a Òrgans de govern i funcions (síntesi)
 • 13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans del govern?
  En diverses pàgines:
  Clica a Ple Municipal
  Clica a Junta de Govern Local
  Clica a Òrgans de govern i funcions (síntesi)
 • 14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
  Clica a Organització govern municipal
 • 15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
  Clica aquí
 • 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal? 
  Clica aquí 
 • 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en la delegació del Ple Municipal? 
  Clica aquí 
 • 18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
  En diverses pàgines:
  - Clica a Pla de Govern
  - Clica a Plans Locals
 • 19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
  Clica aquí 
 • 20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
  - Acció de govern i normativa. Totes les ordenances i reglaments (web Govern Obert - AOC): Clica aquí
  - Ordenances (web municipal): Clica aquí
  - Ordenances fiscals (web municipal): Clica aquí
  - Reglaments: Clica aquí
  - Altres normatives: Clica aquí

Bloc 3 - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 • 21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens depenents en el cas d'existir?
  - Clica aquí (info. del pressupost, no hi ha organismes autònoms ni ens depenents)
  - Clica aquí (pressupost detallat)
 • 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
  Clica aquí 
 • 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? 
  Clica aquí
 • 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
  - Clica a Estabilitat Pressupostària
  - Clica a Endeutament
 • 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
  - Clica a Liquidació pressupostos (Expedients i fulls càlcul web Ajuntament)
  - Clica a Liquidació pressupostos (Govern Obert)
  - Clica a Compte general
 • 26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
  - Clica a Relació de llocs de treball.
  - Clica a Retribucions del personal.
 • 27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
  Clica aquí
 • 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
  Clica aquí
 • 29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?
  Clica aquí
 • 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
  - Històric de contractes oberts i negociats: Clica aquí
  - Històric de contractes menors: Clica aquí 
 • 31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
  Clica aquí 
 • 32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?
  Clica aquí 
 • 33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
  Clica aquí
 • 34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
  Clica aquí
 • 35. Es publica el període mitjà de pagament a proveïdors?
  Clica aquí
 • 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat.
  Clica a Convocatòries de subvencions i ajuts
  Clica a Subvencions atorgades
 • 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? En els casos en què no se n'hagin firmat, s'explicitarà amb claredat.
  Clica aquí
 • 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? En els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.
  Clica aquí

Bloc 4 - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 • 39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
  Clica a Opinió dels grups
  Clica a Notícies
 • 40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
  Clica aquí 
 • 41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
  - Actes de Ple (Govern Obert - AOC): Clica aquí
  - Àudios, extractes i ordres del dia del Ple: Clica aquí
 • 42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
  Clica aquí 
 • 43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
  - Situació: Clica aquí 
  - Equipaments: Clica aquí 
  -
   Estadístiques: Clica aquí
 • 44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes? 
  Clica aquí  
 • 45. Es publica el contacte amb al persona responsable de premsa, informacio i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? 
  Clica aquí 

Bloc 5 - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 • 46. Es dóna informació al web del reglament de Participació Ciutadana o altres normes relacionades.
  Clica aquí
 • 47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?
  Clica aquí
 • 48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
  Clica aquí
 • 49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
  Clica aquí
 • 50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?
  Clica aquí
 • 51. S'ofereix al web la relació dels serveis que presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
 • 52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
  Clica aquí

Imatges relacionades

 • Marc Sanabria recull el Segell Infoparticipa de 2018 en nom de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

  Marc Sanabria recull el Segell Infoparticipa de 2018 en nom de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Enllaços relacionats