Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 1 de desembre
FAQs Porta a porta
  |
 • Imprimeix la pàgina

Porta a porta, preguntes més freqüents:

 

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques: rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró.

Analitzant tots els models de recollida a nivell català i internacional, s’observa com el sistema que millors resultats obté és la recollida porta a porta, tant en quantitat i qualitat de recollida selectiva, com en la promoció de la reducció de residus. Els resultats de recollida selectiva als municipis amb recollida porta a porta a Catalunya estan entre el 60 i 85%, mentre que amb contenidors, el percentatge de recollida està a menys d’un 25%.

La recollida porta a porta es realitza a molts municipis europeus, i a Catalunya, tant si es recullen 2 o 5 fraccions, està en augment:
 • 2018: 140 municipis
 • 2019: 204 municipis
 • 2020: 213 municipis
 • I, el 2021 està prevista la recollida porta de més de 40 municipis, entre ells, municipis veïns com Sentmenat i Polinyà.
Amb millors resultats de recollida selectiva, la despesa en tractament és inferior, ja que el tractament del rebuig és el més car i incrementa de preu cada any. El cànon per la deposició del rebuig, que se suma al cost del propi abocador, es va implantar l’any 2010, amb un import de 10 €/tona. Actualment ha incrementat fins al 47,10 €/tona i s’ha aprovat que l’any 2024 arribi a 71,60€/tona. A més, s’obtenen més ingressos provinents de la recollida de paper, vidre, envasos i orgànica.

A nivell de cost de recollida, es va realitzar un estudi econòmic comparant tres models de recollida:
 • Contenidors per a totes les fraccions
 • Continuar amb el model actual: contenidors pel paper, vidre i envasos i porta a porta de l’orgànica i rebuig.
 • Porta a porta de totes les fraccions.
En tots els models es va preveure la compra de nous camions i contenidors. En la recollida porta a porta, seran camions bicompartimentats per recollir dues fraccions alhora. La menor despesa en recollida és si es realitza la recollida porta a porta, perquè ja es disposa del personal necessari i la inversió en cubells és menor que la inversió en contenidors.

Seguint amb el punt de vista econòmic, el porta a porta permetrà eixugar part del dèficit de la gestió de residus municipals, i per tant, no serà necessari un increment de la taxa. La taxa i els ingressos actuals només cobreixen el 80% del servei. I com que permet identificar a l'usuari generador dels residus, en un futur, es poden aplicar taxes més justes per generació o la imposició de sancions, si és necessari.

Per tant, la recollida porta a porta és la que permet reduir l’impacte ambiental associat a l’abocament de residus, fomentar l’economia circular, complir amb el marc legal i contenir el cost associat a la gestió dels residus.

Avantatges:
 • Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.
 • Es retiren els contenidors de la via pública (més espai a la via pública, no cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha desbordaments).
 • Desapareix l'anonimat en el lliurament dels residus.
 • El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.
 • Permet l'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació.
 • El cost de recollida i tractament tendeix a ser menor i els ingressos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon majors.
 • Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba fent responsable el municipi.
 • Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos...) tendeixen a funcionar millor.
Inconvenients:
 • S'està subjecte a un horari de lliurament.
 • Suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars.

El nou sistema s’implantarà a la tardor/hivern del 2021. Abans de la implantació es farà una campanya informativa en què es repartirà el material necessari (cubells, bosses i calendari) per realitzar la recollida porta a porta de les 5 fraccions.

No, a Palau-solità i Plegamans ja fem una part de la recollida porta a porta i per tant no hi ha una despesa extra a l’hora de fer aquest tipus de recollida. A més ens permetrà eixugar part del dèficit del servei en relació a la taxa gràcies a la millor valoració que tindran els residus quan els portem a la planta de reciclatge.

Els dilluns, dimecres, divendres i diumenges s’hauran de treure dos cubells, el d’orgànica com fins ara, i el que anomenarem de multi-producte que servirà per deixar, envasos, paper o vidre en funció de la fracció que es reculli cada dia. Els dijous, dia de recollida de la resta, utilitzarem el cubell multi-producte per a lliurar la bossa de resta.

Amb la targeta de serveis municipals, es podrà accedir a qualsevol hora i qualsevol dia a l’àrea d’emergència de davant de la Deixalleria Municipal on trobareu contenidors de totes les fraccions.

El motiu és que augmentarien molt les despeses del servei de recollida de residus i això sí que ens obligaria a apujar la taxa. El que s’ha fet és dissenyat un sistema equilibrat de dies de recollida per a cada fracció. Al mateix temps que cal fer un esforç per reduir els residus que generem.
Un cop analitzades les dades obtingudes amb el cubell amb xip, s’ha vist que només el 4,8% treia l’orgànica 5 dies a la setmana, i per això ara tenim 4 dies de recollida de l’orgànica, per sobre de la tendència majoritària en els municipis que fan recollida porta a porta, que és de 3 dies a la setmana.

Si realitzem correctament la separació dels residus, es genera molt poc rebuig.

Als blocs d’habitatge plurifamiliars s’estan fent reunions individuals per cada bloc, on els veïns i veïnes decideixen l’opció que prefereixen en cada cas, hi ha diverses opcions en funció del volum d’habitatges de cada bloc. A partir de 10 habitatges, tenen l’opció de contenidors comunitaris pel bloc.

Sabem que els primers mesos hi haurà punts de tensió on no es farà del tot correctament la recollida porta a porta i per això es reforçarà la recollida de deixalles abandonades i la presència d’educadors/es i inspector/es que seguiran informant de la forma en què s’hauran de lliurar els residus. L’experiència d’altres municipis on s’ha implantat aquest sistema ens diu que passat poc temps des de la implantació les deixalles abandonades a la via pública disminueixen considerablement per sota dels nivells de quan hi havia contenidors.

L’abandonament de bosses al voltant dels contenidors és un acte incívic, però que a Palau-solità i Plegamans ha deixat de percebre’s com a infracció. En canvi, abandonar una bossa al mig de la via pública és una actuació clarament no acceptada, a nivell social. Amb la implantació del porta a porta, els cubells identifiquen l’habitatge mitjançant el xip i l’obertura dels contenidors comunitaris dels habitatges plurifamiliars es realitzarà mitjançant la targeta de Serveis Municipals, que també identifica a l’habitatge. D’aquesta manera, es podrà fer el seguiment de qui no participa en la recollida selectiva.

Actualment, s’estan obrint expedients sancionadors per abocament de residus a la via pública. Agraïm la comunicació d’actes d’incivisme i us demanem la vostra col·laboració en avisar a la Policia Local si teniu l’ocasió de veure algun vehicle estacionat i dipositant residus, ja que només d’aquesta manera podem demanar responsabilitats als infractors. De la mateixa manera, que informeu de la recollida de voluminosos davant del domicili, mitjançant una trucada al 98 864 37 89, o que si es porten a la deixalleria, es pot gaudir d’una reducció de la taxa de residus de fins a un 20%.

Els bolquers, teixits sanitaris (tampons i compreses d’higiene femenina) i sorra de gats són rebuig, per tant es poden treure els dijous, dia de recollida del rebuig, en una bossa dins el cubell multi-producte. Però, també es poden treure els altres dies de recollida porta a porta en una bossa degudament identificada, al costat del cubell o contenidor comunitatri. Per tant, es podran lliurar cinc dies a la setmana. L’Ajuntament subministra adhesius identificatius a qui en necessiti. Els excrements de gossos són considerats brossa orgànica.

Permet controlar el servei i resoldre incidències. A part de ser una eina de corresponsabilització. Amb el model actual aquells qui reciclen i els qui no ho fan paguen exactament la mateixa taxa. Amb el control amb xips, en un futur es pot implantar un sistema on aquells que més reciclin menys paguin.

Els cubells tenen una nansa que bloqueja la tapa. A més, a les cases, es lliurarà dos ganxos (un per cubell), cada veí i veïna, de forma voluntària, els podrà instal·lar al lloc de casa seva on vulgui deixar els cubells per fer l’entrega dels residus, d’aquesta manera quedaran alçats i els animals no hi tindran accés.

La neteja dels cubells és a càrrec de cada veí o veïna. Els contenidors comunitaris que estiguin a la via pública es netejaran un cop al mes.

Actualment ja es realitza la recollida selectiva. Amb la recollida porta a porta només hem d’adaptar-nos al calendari i els horaris de recollida.

No s’obre cap bossa. Els equips de recollida veuen ràpidament si el material lliurat és correcte sense necessitat d’obrir cap bossa. Com? Els envasos, si estan ben separats no pesen; l’orgànica s’ha de treure en bossa compostable i sense obrir-la s’intueix el seu contingut; el paper i cartró, i el vidre es treu sense bossa, de manera que es veu si està correctament separat.
Únicament s’obriran les bosses abandonades perquè això sí que és un acte incívic objecte de sanció.

El cubell airejat amb la bossa compostable justament el que fa és reduir les males olors, perquè al ser airejat, permet la circulació de l’aire i s’evaporen els líquids, que és el que provoca mala olor. Quan el cubell és tancat aquests líquids es condensen a les parets del cubell i acaben al fons fent especialment pudor.

No mengem peix cada dia i l’orgànica es recull quatre cops a la setmana

Tenim un cubell petit airejat per la cuina i un altre que és per treure al carrer. Si algun dia tenim una bossa que fa mala olor la podem agafar i posar-la dins el cubell tancat, que podem deixar a la terrassa o a la galeria. D’aquesta manera no ens molestarà.

És una pegunta recurrent sempre que s’implanta un porta a porta, però passa poques vegades, perquè el sistema de cubells amb xip de seguida permet veure qui no participa. Aquest mateix fet desincentiva aquests comportaments. En qualsevol cas, si passés això caldria informar a l’Ajuntament

Les bosses es lliuraran gratuïtament.

Les reposicions de cubells seran gratuïtes.

És preferible que tots els residus càpiguen dins el cubell, d’orgànica o multiproducte. Si es deixen bosses o cartrons fora dels cubells, la limitació vindrà marcada per la possibilitat que la persona que realitza la recollida porta a porta pugui agafar-ho i dipositar-ho dins el camió. Actualment, amb la recollida porta a porta de la brossa orgànica, ja s’estan recollint fins a dos bosses, si el seu pes permet aixecar-les.

Per altra banda, cal fer un esforç per reduir els residus que generem, i reduir el volum dels envasos de plàstic i paper i cartró, aixafant i premsant els residus, per tal que ocupin el mínim d’espai possible.

S’instal·larà una càmera de videovigilància a la deixalleria que també controlarà les aportacions realitzades a l’àrea d’emergència.

La recollida del vidre es fa diürna en totes les opcions per respectar el descans dels veïns i veïnes, ja que es tracta d’una fracció que la seva manipulació fa soroll. Es recull el vidre porta a porta, perquè així a la via pública només quedaran les 10 ubicacions on tenim contenidors per a la recollida de roba i oli domèstic.

La recollida porta a porta es farà amb camions bicompartimentats, fet que comporta minimitzar les emissions associades a la recollida de residus. Per altra banda, com que s’adquiriran camions nous, compliran la norma de protecció mediambiental Euro VI.

Els contenidors soterrats tenen un cost d’implantació i manteniment molt elevats. És cert que són més estètics, però el veritable problema dels contenidors són els residus que s’abandonen al seu voltant, fet que no s’evita amb els contenidors soterrats, i tampoc no fan milloren els resultats de recollida selectiva, cosa que amb la recollida porta a porta, sí.

Si marxeu de vacances, podeu avisar a la Policia Local per tal de tenir el cens de cases buides, i fer-ne vigilància.
Els lladres tenen moltes senyals per saber si estem o no a casa, com per exemple les bústies plenes de publicitat.

Es demana que es deixin les tapes del cubells obertes per facilitar la recollida de la bossa. Per altra banda, els cubells que es treuen al carrer no són els mateixos que utilitzem a casa per separar tots els residus.
Per altra banda, cal reflexionar sobre la relació de la protecció del medi ambient amb l’epidèmia actual, ja que la majoria d’epidèmies són en bona part el resultat del nostre impacte sobre la natura.