Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Tramitació DNI

 

Per utilitzar el servei és necessari demanar cita prèvia accedint a aquest calendari.

La cita prèvia pel mes de març està esgotada. La cita prèvia del mes abril estarà disponible a partir del dia 1 d'abril.

 

Calendari Cita Prèvia

 

 

Documentació necessaria per tramitació DNI

 

PER LA PRIMERA INSCRIPCIÓ

Per sol·licitar l'expedició del Document Nacional d'Identitat serà imprescindible la presència física de la persona a la qual s'hagi d'expedir, l'abonament de la tasa legal establerta en cada moment i la presentació dels següents documents:

  • Certificació literal de naixement emesa pel Registre Civil corresponent o, si és el cas, Certificat d'inscripció de la nacionalitat espanyola, en les quals consti que s'expedeix als efectes de l'obtenció del DNI. Únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
  • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb- vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
  • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.

PER LA RENOVACIÓ:

La renovació es durà a terme mitjançat la presència física del titular del Document, que haurà d'abonar la tasa corresponent i aportar els següents documents:

  • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis , presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb vidres foscos o qualsevol peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
  • El DNI anterior.
  • En cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el Document anterior, Certificat o volant d'empadronament (la validesa d'aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar aquest document, si l'interessat autoria a l'equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili, mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència.
  • En cas de variació de dades de filiació, Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
  • La pèrdua, subtracció, destrucció o deteriorament del Document Nacional d'Identitat, comportarà l'obligació del seu titular de proveir-se immediatament d'un duplicat, que ser emès en la forma i amb els requisits indicats per la renovació, per el que haurà d'aportar una fotografia més, que, junt amb la seva signatura i la seva impressió dactilar, servirà de comprovació de personalitat.