Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 21 de novembre

Concurs-oposició lliure de la Borsa de Treball de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS ECONÒMICS, GRUP A SUBGRUP A2.

19 de març de 2019


Data pub. oficial:19 de març de 2019


Descripció

Aquí trobareu l’anunci del BOPB sobre convocatòria de procés selectiu d’una Borsa de Treball de TÈCNIC/A MIG DE SERVEIS ECONÒMICS, GRUP A SUBGRUP A2.

 

El període de presentació de sol·licituds serà:

 

Del dia 20 de març fins el 8 d’abril de 2019.

 

Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (de forma preferent) o presentant en el registre general de l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 1, de forma personal (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per poder prendre part en el procés selectiu, juntament amb la instància i segons les bases de la convocatòria en l’apartat 5, s’han de presentar els següents documents:

 

. DNI o NIE.

 

. Titulació exigida.

 

. Per quedar exempt de la prova de Català, documentació acreditativa d’estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell C.

 

. Currículum Vitae

 

. Declaració jurada on es faci constar la relació detallada i numerada dels documents acreditatius dels mèrits que es vulguin al·legar per a la seva valoració en la fase de concurs. Tot document acreditatiu d’un mèrit que no s’hagi esmentat a la relació inclosa en la declaració jurada no es tindrà en compte. Aquests documents acreditatius dels mèrits tan sols s’hauran de presentar si es supera la fase d’oposició i en el moment en què l’Ajuntament requereixi a les persones aspirants per presentar-los.

 

Aquí també trobareu la instància i declaració jurada tipus.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Borsa de treball Tècnic mig de Serveis Econòmics