Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de Transparència i Participació Ciutadana

#Acords de Junta de Govern Local
#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de les proves 1 i 2 (Coneixements temari general i específic i coneixements professionals) del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 de tècnic/a de Transparència i Participació Ciutadana, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/na de Transparència i Participació Ciutadana que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

Data pub. oficial

13 de gener de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut