Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 19 de setembre

Sol·licitud d'ajuts per al programa interdepartamental de R.M.I. (P.I.R.M.I) de la Generalitat de Catalunya

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que l'ajuntament faciliti a la Generalitat la documentació requerida per sol.licitar una prestació econòmica que té com a finalitat coordinar les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques i preparar-les per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Comprèn, per tant, accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques i suport personal per a la integració social i laboral.


Organisme competent / responsable
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Òrgan Tècnic Administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)


Àrea tramitadora
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya


Classificació temàtica
Ajuts Socials


Qui el pot demanar
Qualsevol persona


Internet

Observacions
Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital vigent. Adjunteu la documentació i impresos necessaris a la instancia genérica.


 Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

Tramitar

 


Telèfon

Observacions
A l'àrea de Serveis Socials


Telèfon
T. 938643012


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14h.


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs
 • Estar empadronat a Catalunya.
 • Residència continuada i efectiva a Catalunya de 2 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Permís de residència vigent, en el supòsit de persones estrangeres.
 • Constituir una llar independent, com a mínim 1 any abans de la sol·licitud de la RMI.
 • Edat entre 25 i 65 anys (també menors de 25 anys en determinades excepcions).
 • Ingressos inferiors a la prestació de RMI dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud. Es computen tots els ingressos dels membres de la unitat familiar.
 • No tenir dret a altres prestacions públiques o altres ingressos de qualsevol mena que superin la RMI.
 • Signar la sol·licitud i el conveni d'inserció (és el compromís de seguir el Pla Individualitzat d'Inserció).
 • Que presentin, d'acord amb l'avaluació dels serveis socials bàsics, dificultats d'inserció social i laboral afegides.

 


Preu / Taxa
No subjecte a pagament


Documentació a aportar
 • DNI Document Nacional d'Identitat de tots els membres de la família majors de 16 anys.
 • Justificant de l'INEM on consti que no es cobra l'atur ni cap altra prestació, dels membres majors de 16 anys.(Oficina de l'INEM)
 • Justificant de la Seguretat Social conforme no es cobra cap pensió de tots els membres majors de 16 anys (INSS)
 • Cartilla de la Seguretat Social.
 • Certificat de convivència de l'Ajuntament.
 • Certificat vida laboral (INSS)
 • Fotocòpia dels moviments bancaris dels tres útlims mesos.
 • Certificat de béns de tots els membres majors de 16 anys.
 • En cas de separació de parella, fotocòpia de la sentencia de separació on consti el règim alimentari.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

 


Normativa
 • LLEI 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. (2435  núm. DOGC  publicat el  17/07/1997 )
 • LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (5931  núm. DOGC  publicat el  29/07/2011 )
 • LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (6094  núm. DOGC  publicat el  23/03/2012 )
 • DECRET 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. (5953  núm. DOGC  publicat el  31/08/2011 )
 • DECRET 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i Família. (6139  núm. DOGC  publicat el  31/05/2012 )
 • RESOLUCIÓ EMO/496/2011, de 21 de gener, per la qual es fixa l'import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció per a l'any 2011, així com el dels complements per membre addicional de la unitat familiar i el dels ajuts complementaris. (5827  núm. DOGC  publicat el  28/02/2011 )
 • Per poder veure les normatives que regulen aquest tràmit, cliqueu aquí.

Termini de resolució

2 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Donat que el/la treballador/a social és qui ha de presentar la sol.licitud, cal concertar una entrevista prèvia per tal d'elaborar un informe de valoració sobre la sol.licitud requerida per l'interessat.

 

A l'entrevista, cal portar tota la documentació requerida en la sol.licitud.

 

Per sol.licitar l'entrevista amb els/les tècniques de serveis socials, accediu al tràmit per sol.lictar l'entrevista.

 

La prestació es composa de prestació bàsica més complements (segons els membres addicionals).

Imports mensuals de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció
Entre 105,93 €/mensuals (mínim) i 645,30 €/mensuals (màxim) (igual a l'import del salari mínim interprofessional), depenent del nombre de membres de la unitat familiar.

Ajuts complementaris a la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció
Hi ha ajuts complementaris pels conceptes següents:

 • Per fill menor de 16 anys
 • Per fill amb discapacitat
 • Per família monoparental
 • Per persona sola
 • Per hospitalització

Durada
Prestació de 12 pagaments anuals, prorrogables per anys naturals, si es manté el compliment dels requisits.

 

Suspensió o extinció de la prestació 
El canvi de les situacions personals i econòmiques o patrimonials de qualsevol dels components de la unitat familiar pot motivar la reducció o l'augment de la prestació econòmica. Així, doncs, la prestació es pot suspendre per l'incompliment de les obligacions establertes per part de les persones beneficiàries o si la unitat familiar percep amb caràcter temporal uns ingressos econòmics per un import mensual igual o superior al que rep per la prestació de la RMI.
A més, la prestació econòmica i els ajuts complementaris de l'RMI poden extingir-se per causes com ara:

 • la pèrdua d'alguna de les condicions exigides per concedir-la;
 • la mort o l'absència no justificada de la persona titular;
 • la comissió d'irregularitats greus encaminades a obtenir-la o a conservar-la; 
 • el trasllat de residència a un municipi situat fora de l'àmbit territorial de Catalunya i l'incompliment reiterat, per causa imputable a la persona titular, de les obligacions de les persones destinatàries.

En el cas de les suspensions, la persona interessada haurà d'acreditar davant l'òrgan gestor que torna a reunir els requisits per a reprendre la prestació


Informació actualitzada el dia 14/05/2018