Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 25 de setembre

Informe d'adequació de l'habitatge per a la renovació de familiars reagrupats

Descripció

És un informe preceptiu per acreditar l’adequació de la vivenda en el procés de renovació d’una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

 


Organisme competent / responsable
Departament de Treball, Afers Socials i Families. Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania


Àrea tramitadora
Serveis Socials


Classificació temàtica
Vivenda i immigració


Qui el pot demanar
Qualsevol persona


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.


Tramitar 

També podeu tramitar telemàticament directament a la Generalitat de Catalunya


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

 


Període de l'any en que es pot demanar
Qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Qualsevol moment de l'any


Requisits previs
  • Ser persona estrangera no comunitària
  • Ser major d’edat
  • Disposar d’una autorització de residència renovada
  • Que hi hagi un canvi d’habitatge respecte del que es va acreditar en el moment del primer reagrupament

 


Preu / Taxa
Taxa de 38,22€.
Mitjans de pagament: per internet o a un caixer automàtic


Documentació a aportar
  • Justificant del pagament de la taxa, imprès oficial (INF04) signat per la persona estrangera i per duplicat.
  • Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
  • Original o fotocòpia de l’autorització de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
  • Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l’habitatge.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarreguin l'imprès per a la tramitació presencial)

Imprès oficial de renovació de l'informe d'adequació de l'habitatge


Normativa

Termini de resolució

Aproximadament 30 dies


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Independentment del sentit de l'informe, la Generalitat en passarà una còpia a les oficines d'estrangeria de l'Estat, on es resoldrà el procediment principal.


Altra informació d'interès

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars reagrupats.

 

L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

 

Podeu consultar les condicions d'habitabilitat de la vivenda a les pàgines 14 i 15 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

 

La sol·licitud de l'informe s'ha de presentar preferentment a l'Ajuntament on la persona estigui empadronada o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Informació actualitzada el dia 14/05/2018