Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 17 de febrer

Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial

Descripció

Promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat  i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat.


Organisme competent / responsable
Departament de governació, administracions públiques i habitatge (Agència de l’habitatge de Catalunya)


Àrea tramitadora
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament


Classificació temàtica
Habitatge


Qui el pot demanar
Qualsevol persona


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

 

Presencial (Oficines locals d'Habitatge (Excepte les del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les de l'àmbit dels municipis del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) En cas que no hi hagi Oficina local d'habitatge al municipi o comarca, les sol·licituds es poden presentar a les seus de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Serveis territorials d'Habitatge


Període de l'any en que es pot demanar
Segons convocatòria


Termini de la sol·licitut
Del 30 de juny al 31 de Juliol (segons la tipología de subvenció)


Requisits previs

Requisits previs DELS EDIFICIS

 

a) Han d'haver estat construïts i acabats abans de l'any 1981.

b) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent al d'habitatge.

c) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

 

  • Excepcionalment, s'admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:

—Presentin greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el Programa.

—Siguin edificis amb destí íntegre a lloguer, durant almenys 10 anys a comptar de la recepció de la subvenció.

La data de la recepció de la subvenció es farà constar en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal extensa en el foli registral de cadascuna de les finques que hagi de ser destinada a lloguer.nL'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució de les subvencions obtingudes, amb els interessos legals corresponents. Aquesta nota registral podrà ser cancel·lada a instància de qualsevol titular d'un dret sobre la finca transcorreguts 10 anys de la data d'inscripció, o mitjançant el document que acrediti la devolució prèvia de les subvencions percebudes.

 

  • Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

—Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

—Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

—Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici amb deficiències qualificades com a importants o greus o molt greus.

 

  • En el cas d'edificis declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics, els serà d'aplicació el que disposa l'article 20.1.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril.

Preu / Taxa
No subjecte a pagament


Documentació a aportar

a) Document que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que incorpora les declaracions responsables següents (els trobareu a l'apartat de impresos del tràmit):

—Declaració responsable del/de la representant de la junta de propietaris o dels propietaris o del/de la representant de la propietat, en què s'indiqui la data en què s'han iniciat les obres o que indiqui que encara no s'han iniciat.

—Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—Declaració responsable relativa a si s'han demanat o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat, en què consti la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, si s'escau.

—Declaració responsable relativa a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 empleats, declaració responsable relativa a complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d'abril.

—En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 25 empleats, declaració responsable relativa als mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

—Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en el cas de les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

—En el cas de fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

—En el cas de fundacions: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

b) Autorització, en el model normalitzat, de cadascun dels propietaris i llogaters perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de Policia, a la Direcció General del Cadastre, al Registre de la Propietat i a la Secretaria de Inclusió Social (SISPAP). Si s'aporta aquesta autorització no serà necessari aportar la documentació dels apartats c), d), e), f), g) i h) següents ni la documentació de l'apartat a) dels punts 1.1.1 i 1.1.2.

c) Document d'identificació, DNI o NIE de la persona que signa la sol·licitud.

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos amb la documentació següent:

d.1) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integra la unitat de convivència en edat laboral.

d.2) Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en el cas que la persona sol·licitat o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

d.3) Certificat de la prestació d'atur (SEPE o SOC).

e) Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars (SISPAP, anteriorment ICASS), acreditatiu del grau de limitació.

f) Fitxa cadastral del immoble que es vol rehabilitar.

g) Escriptures de propietat de l'immoble que es vol rehabilitar.

h) Certificats d'empadronament.

i) En el cas de rehabilitació de l'edifici amb arrendataris, cal acreditar que els habitatges estan destinats a residència habitual i permanent, amb l'aportació dels contractes de lloguer corresponents.

j) Original del document de transferència bancària, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, per al pagament de la subvenció. En el cas que les sol·licituds siguin presentades per juntes de propietaris, cal indicar un compte bancari a nom d'aquestes.

k) Document emès per l'entitat bancària corresponent que acrediti que, en el compte bancari de la junta de propietaris, s'ha dipositat un fons de reserva no inferior al 5% de les despeses comunes pressupostades, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

l) En el cas de destinar l'edifici íntegrament a lloguer tal com es descriu a l'apartat segon de la base 4.2, cal aportar la declaració responsable que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, i els contractes de lloguer corresponents.

1.1.1 Documentació específica que s'ha d'aportar per als edificis d'habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal:

a) Document d'identificació de la junta de propietaris (CIF), de la persona jurídica corresponent o DNI del/de la representant.

b) Relació dels propietaris de l'edifici, identificats per pis i planta, així com les dades dels arrendataris si l'habitatge està arrendat. Si resideixen persones amb discapacitat a l'edifici, s'ha d'indicar l'habitatge que ocupen.

c) Certificat emès pel secretari o secretària de la junta de propietaris, en què constin les dades següents:

—La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari o extraordinari de la reunió, el nom de la persona que ha fet la convocatòria i si s'ha fet en primera o en segona convocatòria.

—L'ordre del dia.

—La indicació de la persona que l'ha presidida i, si s'escau, la persona que ha actuat com a secretari.

—La relació de les persones que hi han assistit personalment o per representació i la indicació de la quota total de presència.

—La relació dels acords adoptats, en què consti expressament que la majoria dels propietaris, que representen la majoria de les quotes de participació, o la majoria de les quotes dels presents i representants, adopten els acords següents:

La realització de les obres de rehabilitació, la sol·licitud de la subvenció, l'aprovació del pressupost i la designació de l'empresa o de les empreses per dur a terme les obres, les dades del professional tècnic que intervindrà en la direcció facultativa i el percentatge del coeficient o l'import dels costos de les obres que assumeix cadascun dels copropietaris.

El nomenament de la persona que representarà la junta de propietaris o els propietaris per a la presentació i seguiment de la tramitació de la sol·licitud de subvenció.

1.1.2 Documentació específica que s'ha d'aportar pels edificis d'habitatges no sotmesos a regim de propietat horitzontal:

a) Document d'identificació, DNI o NIE, o NIF, dels propietaris o de qui els representi. En aquest cas, caldrà acreditar la representació.

b) Acord dels copropietaris, segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat,http://tramits.gencat.cat.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

-Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials de la unitat de convivència

- Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris

- Annex a l’acord de la reunió de la junta de propietaris

- Certificat de l’acord de les persones propietàries úniques o altres

- Annex al Certificat de l’acord de la reunió de les persones propietàries úniques o altres

- Autorització i acord del propietari de l’edifici amb la persona llogatera

- Declaració responsable per a subvencions a la rehabilitació

- Declaració responsable d’ingressos percebuts per la unitat familiar

- Certificat acreditatiu del fons de reserva

- Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar

- Declaració responsable del destí íntegre a lloguer dels habitatges de l'edifici rehabilitat

- Comunicat d’Inici d’obra de rehabilitació

- Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa

- Evaluació de les condicions bàsiques d'accesibilitat

- Fitxa de compliment energètic

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 


Normativa

RESOLUCIÓ GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017 (ref. BDNS 346293). (7371  núm. Resolució  publicat el  17/05/2017 )

RESOLUCIÓ GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial. (7359  núm. Resolució  publicat el  28/04/2017 )

REIAL DECRET 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. (86  núm. BOE  publicat el  10/04/2013 )

DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (6633  núm. DOGC  publicat el  29/05/2014 )


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (l'article 54.2.e)
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Per més informació, accediu al tràmit de la Generalitat de Catalunya

 


Informació actualitzada el dia 21/05/2019