Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 20 d'agost

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

Descripció

Les autoliquidacions són un tipus especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l'Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per determinar el deute tributari i ingressar la quantitat resultant.

 

Mitjançant aquest tràmit podeu obtenir el document de pagament d'una autoliquidació i realitzar el pagament, ja sigui de forma telemàtica o bé directament en una entitat bancària col·laboradora.

 

 • En primer lloc cal emplenar el full d'autoliquidació, que podeu descarregar en l'apartat de documents d'aquesta pàgina, on hi ha de constar la identificació de l'obligat tributari i el resultat a pagar. En el mateix full d'autoliquidació trobareu la informació necessària per realitzar el càlcul per cadasquna de les taxes a autoliquidar.
 • Un cop emplenat, podeu presentar el full d'autoliquidació:
  • Telemàticament, adjuntant-lo al formulari d'aquesta sol·licitud
  • Presencialment en les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre de l'Ajuntament o en l'oficina de l'ORGT per tal d'obtenir la carta de pagament corresponent.
 • Si presenteu el full d'autoliquidació per mitjans telemàtics, l'Ajuntament us enviarà la carta de pagament també per mitjans telemàtics. Si el presenteu presencialment en qualsevol de les oficines indicades, obtindreu la carta de pagament en el mateix moment.
 • Amb la carta de pagament podeu fer l'autoliquidació:
  • Telemàticament, en la seu electrònica de l'ORGT (cal identificació digital)
  • Presencialment en les entitats bancàries col·laboradores

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Àrea tramitadora
Serveis econòmics


Qui el pot demanar
Qualsevol persona que vulgui sol·licitar un tràmit que requereixi el pagament previ d'una taxa o preu públic.


Internet

Observacions
1. Descarregeu i empleneu el Full d'autoliquidació
2. Presenteu-lo com a document adjunt a la sol·licitud.
3. Rebreu la carta de pagament telemàticament
4. Realitzeu el pagament de forma telemàtica en la seu electrònica de l'ORGT


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
1. Descarregeu, empleneu i imprimiu el Full d'autoliquidació
2. Presenteu-lo a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre de l'Ajuntament o directament a l'Oficina de l'ORGT per obtenir la carta de pagament.
3. Realitzeu el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora


On es fa

A les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre i a la Oficina de l'ORGT


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment


Termini de la sol·licitut
Cap


Preu / Taxa
Segons l'autoliquidació escollida


Documentació a aportar

 

Full d'autoliquidació degudament emplenat

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenança fiscal Núm.7. Taxa per la prestació dls serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

Altra informació d'interès

Tramits relacionats:

Comunicació de canvi de titularitat d'activitat (FUE 4)
Comunicació prèvia ambiental ( annex III )
Comunicació prèvia d'activitats innòcues
Comunicació prèvia d'obertura (FUE 2)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Consulta prèvia de classificació de l’activitat
Declaració responsable d’activitats innòcues
Declaració responsable d'obertura (FUE 1)
Informe urbanístic (amb possessió de llicència prèvia)
Informe urbanístic (sense possessió de llicència prèvia)
Llicència ambiental (annex II)
Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives 

Llicència d'establiments oberts al públic de règim especial

 


Informació actualitzada el dia 31/07/2019