Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 15 de desembre

Sol·licitud de participació al procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació d’un/a Tècnic/a Mig de Recursos Humans

Descripció

Iniciar els tràmits per poder participar a la convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Mig, grup A subgrup A2 vinculada inicialment al lloc de treball de Cap Tècnic/a de recursos humans de l'actual RLT de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Jurídics i RRHH


Classificació temàtica
Ocupació


Qui el pot demanar
Qualsevol persona que compleixi els requisits de les bases de la convocatòria


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

Recordeu adjuntar a la instància genèrica l'Imprès de Sol.licitud d'admissió al procés selectiu concurs-oposició Tècnic mig de Recurso Humans

 


Telèfon

Observacions
Per demanar informació


Telèfon
Oficina d'Assistència en Matèria de Registres: 93864 80 56


Presencial

Observacions
A l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres ubicada a la Casa Consistorial


On es fa

Casa Consistorial
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En funció de la convocatòria


Termini de la sol·licitut
20 dies naturals , a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC.


Requisits previs

Els que s'indiquen a les bases de la convocatòria.


Preu / Taxa
Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 17,14€, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8 “Taxa per expedició de documents
administratius”, article 7è. Tarifes epígraf 4t., de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i s’han d’abonar en el següent compte del que és titular l’Ajuntament: SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511


En el supòsit de sol·licitar l'exempció del pagament dels drets d'examen, caldrà abonar prèviament la taxa, i es requerirà amb posterioritat els documents acreditatius per l’exempció,
podent ser a títol enunciatiu, còpia de la declaració d’IRPF, o certificat de l’Agència Tributària pel cas de no estar obligat a
presentar declaració, etc.


Documentació a aportar
  • Original DNI
  • Fotocòpia titulació exigida o resguard d'haver abonat els drets d'expedició
  • Fotocòpia del DNI 
  • Fotocòpia Certificat nivell intermedi llengua catalana, Nivell B2 (si s'escau)
  • Relació de mèrits al.legats
  • Currículum Vitae
  • Justificant acreditatiu del pagament dels drets d'examen on consti nom, cognoms i DNI de la persona interessada

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud d'admissió al procés selectiu de concurs-oposició lliure Tècnic mig de Recursos Humans (descarregar document per presentar la sol.licitud de forma presencial. Per fer la sol.licitud telemàtica, cal que adjuntin aquest imprès a la Instància Genèrica, juntament amb la documentació sol.licitada)


Normativa
  • Segons convocatòria publicada al DOGC o al BOP

Termini de resolució

Els que s'indiquen a les bases de la convocatòria.


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Aquí podeu consultar les bases publicades en data 26.11.2019:

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

 


Informació actualitzada el dia 05/12/2019