Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 14 d'agost

Llicència d’ocupació de la via pública per a fires, atraccions i circ

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb fires, atraccions i circs.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats i Via Pública


Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

A les oficines d'Atenció Ciutadana Adreça: Plaça de la Vila


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.


Requisits previs

Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:

 

Circs: Requisits:
- Cal tenir tota la documentació del circ en regla.
- L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.
-En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
- La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.
- En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.

 

Casetes d'atraccions i d'alimentació: Requisits:
- L'esmentada autorització, cal entendre-la a precari, no comportant cap altre atribució o permís i d'altra banda, sense cap dret a indemnització o rescabalament per part de l'interessat.
- En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higiènico-sanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior, prohibint-se expressament l'abocament o emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.
- Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local,autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

 

 


Preu / Taxa
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.


Documentació a aportar
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Plànol d'emplaçament.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Butlletins de les instal·lacions elèctriques.
 • Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.
 • Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis. En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: Circs:
 • En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència. Casetes d'aliments:
 • En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.
 • Certificat de manipulació d'aliments.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a la presentació presencial)


Normativa

 


Termini de resolució

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa del silenci administratiu

 

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 14/05/2018