Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dijous, 18 de juliol

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

 • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
 • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

No estaran subjectes a aquesta llicència (per estar subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

 

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
 • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats i Medi Ambient


Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

A les oficines d'Atenció Ciutadana Adreça: Plaça de la Vila, 1


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs
 • Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 • Presentar el pla d’autoprotecció a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu / Taxa
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.


Documentació a aportar
 • Sol·licitud de llicència d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari d’acord amb el model normalitzat.
 • Una memòria amb el contingut mínim següent:
  • Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.
  • Data o dates i horari previst per a la realització.
  • Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
  • Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
  • Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada
  • Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.
  • Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que s’instal·laran.
  • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
  • Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
 • Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

 

 

 


Termini de resolució

Hi ha resolució.


La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Silenci administratiu
Negatiu. Opera en el termini d’un mes des que es va presentar la sol·licitud de llicència.


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).


El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l’antelació suficient perquè l’Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que per fer-ho disposa del termini d’un mes.


Informació actualitzada el dia 21/05/2019