Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 3 de desembre

Llicència d’ocupació de la via pública per a instal.lació de grua desmuntable

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir la llicència d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de grues desmuntables.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats i Via Pública


Qui el pot demanar
La persona interessada (el promotor de l'obra, el responsable de la instal·lació o el seu responsable legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.


Requisits previs
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Llicència d'obres.
 • Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació.
 • Full d'assumpció tècnic de direcció, visat.
 • Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).
 • Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat. 

 


Preu / Taxa
La taxa que estableixi l’ordenança municipal vigent


Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

 

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Identificació de la llicència d'obres.
 • Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació.
 • Full d'assumpció tècnic de direcció, visat.
 • Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).
 • Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica (descarregar document si voleu realitzar el tràmit de manera presencial)


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Reial decret 836/2003 de 27 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària del
 • Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referents a grues torre per a obres o altres aplicacions1 i la Norma UNE-58-101-92.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals

Termini de resolució

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa del silenci administratiu

 

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020