Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

 

Competències

 

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurament per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local:

    - L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions

    - Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Cal destacar. entre d'altres, les següents competències delegades pel Ple Municipal del 27 de juny del 2019, així com les delegades  per l'Alcaldia:

  • La concertació d'operacions de crèdit.
  • L'aprovació de projectes d'obres i serveis.
  • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost apovat pel Ple Municipal autoritzant les despeses, contractacions i concessions de tot tipus dins els límits legals establerts en matèria de contractació.
  • L'atorgament de llicències d'obres i activitats.

 

  

 

 

  

Calendari

Calendari de treball

 

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària quinzenalment. Hi ha JGL cada 1er i 3er dijous de cada mes llevat els mesos d’agost i desembre. La JGL no té caràcter públic.  

 

 

 

Cliqueu els enllaços que veieu aquí sota per descarregar-vos el document en qüestió.