Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Norma de presentació de documents al regsitre d'entrada

Norma de presentació de documents en el registre d'entrada

 

 1. Objecte - Aquesta norma té per objecte establir els criteris per la presentació de documents en el Registre d’entrades presencial i electrònic de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
 2. Presentació presencial
  1.  Format paper
   1. El Registre d’entrades admetrà únicament documents administratius en format paper de mida màxima DIN A4 (210x297mm).
   2. Pels formats de mida més gran, es requerirà a l’interessat que els lliuri en format electrònic, segons els criteris que es defineixen el l’apartat següent. 

  2. Format electrònic El format electrònic és el preferent per presentar documentació de cert volum i l’obligatori per presentar documents de mida superior a DIN A4. Els documents que es lliurin físicament en el registre d’entrades en format electrònic, han de complir amb els següents requeriments:
    1. Els documents electrònics es lliuraran en un suport digital i s’acceptaran memòries USB, CD, DVD i discs durs portàtils sempre que siguin accessibles des d’equips amb sistema operatiu Windows.
    2. Aquest suport digital haurà d’anar acompanyat d’una instància en paper on s’indicarà la documentació que s’adjunta en format electrònic. La instància es registrarà en el Registre d’entrades com qualsevol altra i es digitalitzarà i compulsarà.
    3. Tots els documents electrònics inclosos en el suport digital han d’estar en format de document portable (extensió .pdf).
    4. Els documents electrònics aportats no tindran cap restricció que impedeixi la seva còpia o impressió, a fi de permetre la seva integració en els sistemes d’informació de l’Ajuntament.
    5. Cada document ha d’incloure la firma electrònica del interessat que el lliura, del seu representant, o bé de l’emissor del document (per exemple, els projectes urbanístics, de construccions o d’obres que es presentin en suport informàtic hauran d’incloure el visat digital del col·legi professional corresponent, segons la normativa que resulti d’aplicació). La firma electrònica haurà de ser generada amb algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci AOC.
     1. No s’haurà d’aportat cap còpia en format paper dels documents electrònics inclosos en el suport digital.

     El suport digital i els documents en paper que hagi lliurat l’interessat li seran retornats un cop finalitzat l’acte de registre.
 3. Presentació telemàtica

  Quan l’interessat ha d’aportar determinada documentació per la tramitació de la seva sol·licitud, aquesta pot adjuntar-se en format pdf. Aquests adjunts poden ser documents escanejats o produïts en format pdf pel propi interessat, o bé documents electrònics emesos per una altra Administració Pública o tercer en general.

  Els documents electrònics que es presentin en el Registre telemàtic d’entrada hauran de complir els següents requeriments:

  1. Tots els documents electrònics que s’adjuntin han d’estar en format de document portable (extensió .pdf).
  2. Els documents electrònics que s’adjuntin no tindran cap restricció que impedeixi la seva còpia o impressió, a fi de permetre la seva integració en els sistemes d’informació de l’Ajuntament.
  3. Cada document ha d’incloure la firma electrònica de l’interessat que el lliura, del seu representant, o bé de l’emissor del document. La firma electrònica haurà de ser generada amb algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci AOC.