Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Obligats LPACAP

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'Ajuntament?

 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  l'Ordenança municipal de transparència i administració electrònica, determinen quines persones estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

La Resolució d'alcaldia RES2021/98, de 19 de gener del 2021, declara l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

Qui són les persones obligades?

 

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015 i l'article 31 de l'ordenança:

 • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions, etc.
 • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris, etc.
 • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat, etc. 
 • La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
 • El personal de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb motiu de la seva relació laboral i professional

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021:

 • Estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i
  del cos de la policia local. Les Oficines d'Assistència en Matèria de registre donen suport i assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin pels canals establerts.

 

Les persones obligades han de...

 • Presentar les instàncies i sol·licituds, i aportar documents, per Internet a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament
 • Rebre les comunicacions i notificacions per mitjans electrònic

 

Les Oficines d'Assistència en Matèria de Registres:

 • Donen suport i assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin, bé demanant cita prèvia a través del web Cita previa o trucant al 938 648 056. 
 • Poden donar suport i assistència a les petites i mitjanes empreses i a les organitzacions no governamentals i entitats socials domiciliades en el terme municipal.

 

Si una persona obligada presenta la seva sol·licitud presencialment o per correu postal, serà requerida perquè ho esmeni a través de la seva presentació electrònica, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació.  La data de presentació de la sol·licitud serà la del registre electrònic. En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol·licitud en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015.