Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

FAQs Porta a porta

 

Porta a porta, preguntes més freqüents

 

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques: rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró.

Analitzant tots els models de recollida a nivell català i internacional, s'observa com el sistema que millors resultats obté és la recollida porta a porta, tant en quantitat i qualitat de recollida selectiva, com en la promoció de la reducció de residus. Els resultats de recollida selectiva als municipis amb recollida porta a porta a Catalunya estan entre el 60 i 85%, mentre que amb contenidors, el percentatge de recollida està a menys d'un 25%.

 

La recollida porta a porta es realitza a molts municipis europeus, i a Catalunya està en augment:

 • 2018: 140 municipis
 • 2019: 204 municipis
 • 2020: 213 municipis
 • 2021: està prevista la recollida porta a porta a més de 40 municipis, entre ells, municipis veïns com Sentmenat i Polinyà.

 

Amb millors resultats de recollida selectiva, la despesa en tractament és inferior, ja que el tractament del rebuig és el més car i incrementa cada any. El cànon per la disposició del rebuig, que es suma al cost del propi abocador, es va implantar l'any 2010, amb un import de 10€/tona. Actualment ha incremenat fins als 47,10€/tona i s'ha aprovat que l'any 2024 arribi a 71,60€/tona. A més, s'obtenen més ingressos provinents de la recollida de paper, vidre, envasos i orgànica.

 

A nivell de cost de recollida, es va realitzar un estudi econòmic comparant tres models de recollida:

 • Contenidors per a totes les fraccions
 • Contenidors per paper/cartró, vidre i envasos; i porta a porta d'orgànica i rebuig (model actual)
 • Porta a porta de totes les fraccions

 

En tots els models es va preveure la compra de nous camions i contenidors. En la recollida porta a porta, són camions bicompartimentats per recollir dues fraccions alhora. La menor despesa en recollida és realitzant la recollida porta a porta, perquè ja es disposa del personal necessari i la inversió en cubells és menor que la inversió en contenidors.

 

Seguint amb el punt de vista econòmic, el porta a porta permet eixugar part del dèficit de la gestió de residus municipals i, per tant, no és necessari incrementar la taxa de residus. La taxa i els ingressos actuals només cobreixen el 80% del servei. I com que permet identificar a l'usuari generador dels residus, en un futur, es poden aplicar taxes més justes per generació o la imposició de sancions, si és necessari.

 

Per tant, la recollida porta a porta és la que permet reduir l'impacte ambiental associat a l'abocament de residus, fomentar l'economia circular, complir amb el marc legal i contenir el cost associat a la gestió dels residus.

 

Avantatges:

 • Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació
 • Retirada dels contenidors de la via pública (més espai a la via pública, eliminació del manteniment i neteja dels contenidors, eliminació desbordaments)
 • Desaparició de l'anonimat en el lliurament dels residus
 • Augment del percentatge de participació ciutadana en la recollida selectiva
 • Possibilitat d'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació
 • Menor cost de recollida i tractament i majors ingressos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon
 • Reducció del percentatge de residus no municipals dels que s'acaba fent responsable el municipi
 • Millora en el funcionament de sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos...)

 

Inconvenients:

 • Horari i calendari de lliurament
 • Canvi d'hàbits importants per a moltes llars
 

Els dilluns, dimecres, divendres i diumenges s’han de treure dos cubells, el d’orgànica i el multi-producte que serveix per dipositar-hi envasos, paper o vidre en funció de la fracció que es reculli cada dia. Els dijous, dia de recollida de la resta, utilitzarem el cubell multi-producte per a lliurar la bossa de resta. El dimecres matí o dimarts nit utilitzarem el cubell multi-producte per lliurar el vidre sense bossa.

Amb la targeta de serveis municipals, es pot accedir a qualsevol hora i qualsevol dia a l’àrea d’emergència de davant de la Deixalleria Municipal on podeu trobar contenidors de totes les fraccions: paper, vidre, envasos, orgànica i resta, a més de contenidors pels residus tèxtils i calçat, i per l'oli de cuina.

El motiu és que augmentarien molt les despeses del servei de recollida de residus i això sí que ens obligaria a apujar la taxa. El que s’ha fet és dissenyar un sistema equilibrat de dies de recollida per a cada fracció. Al mateix temps que cal fer un esforç per reduir els residus que generem.
Un cop analitzades les dades obtingudes amb el cubell amb xip, s’ha vist que només el 4,8% treia l’orgànica 5 dies a la setmana, i per això ara tenim 4 dies de recollida de l’orgànica, per sobre de la tendència majoritària en els municipis que fan recollida porta a porta, que és de 3 dies a la setmana.

Si realitzem correctament la separació dels residus, es genera molt poc rebuig.

A partir de 10 habitatges es pot disposar de contenidors comunitaris pel bloc d'ús exclusiu per la comunitat, que s'obren amb la Targeta de Serveis Municipals.

Les deixalles abandonades a la via pública han disminuït per sota dels nivells de quan hi havia contenidors al carrer. No obstant això, permanentment es realitzen inspeccions per part d'educadors/es ambientals i segueixen informant sobre la forma en què s’han de separar i lliurar els residus. 

Amb la implantació del porta a porta, els cubells amb xip i les targetes que obren els contenidors dels habitatges plurifamiliars identifiquen l’habitatge. D’aquesta manera, es pot fer el seguiment de qui no participa en la recollida selectiva.

Al mateix temps que s’obren expedients sancionadors per abocament de residus a la via pública.

Els bolquers, teixits sanitaris (tampons i compreses d’higiene femenina) i sorra de gats són rebuig, per tant es poden treure els dijous, dia de recollida del rebuig, en una bossa dins el cubell multi-producte. Però, també es poden treure els altres dies de recollida porta a porta en una bossa degudament identificada, al costat del cubell o qui disposi de contenidor comunitatri, als penjadors col.locats a tal efecte. Per tant, es podran lliurar cinc dies a la setmana.
 
L’Ajuntament subministra adhesius identificatius a qui en necessiti.
 
Els excrements de gossos són considerats brossa orgànica.

Permet controlar el servei i resoldre incidències. A part de ser una eina de corresponsabilització. Amb el model actual aquells qui reciclen i els qui no ho fan paguen exactament la mateixa taxa. Amb el control amb xips, en un futur es pot implantar un sistema on aquells que més reciclin menys paguin.

Els cubells tenen una nansa que bloqueja la tapa. 

La neteja dels cubells és a càrrec de cada veí o veïna. Els contenidors comunitaris que estiguin a la via pública es netejaran un cop al mes, i cada quinze dies en període estival.

Fa molts anys que fem la recollida selectiva, de manera que a casa ens hem d'organitzar per separar el paper i cartró, els envasos, el vidre, l'orgànica i la resta.
Els cubells qus subministra l'Ajuntament són per treure els residus a la porta. 

Els equips de recollida veuen ràpidament si el material lliurat és correcte sense necessitat d’obrir cap bossa. Com? Els envasos, si estan ben separats no pesen; l’orgànica s’ha de treure en bossa compostable i sense obrir-la s’intueix el seu contingut; el paper i cartró, i el vidre es treu sense bossa, de manera que es veu si està correctament separat.

El cubell airejat amb la bossa compostable redueix les males olors, perquè al ser airejat, permet la circulació de l’aire i l’evaporació dels líquids, que és el que provoca la mala olor. Quan el cubell és tancat aquests líquids es condensen a les parets del cubell i acaben al fons fent especialment pudor.

A més, l’orgànica es recull quatre dies a la setmana, superior a la freqüència majoritària de tres dies per setmana dels municipis catalans amb recollida porta a porta. 


Passa poques vegades, perquè el sistema de cubells amb xip de seguida permet veure qui no participa. Aquest mateix fet desincentiva aquests comportaments. En qualsevol cas, si passés això caldria informar a l’Ajuntament

Actualment, les bosses compostables es lliuren gratuïtament a la Masia de Can Cortès.

Porteu el cubell trencat i us en donem un altre.
El podeu venir a buscar a l'Ajuntament (edifici de Serveis Tècnics, Camí Reial 149), de 10h a 13h o trucar al telèfon 666 706 368 per recollir-lo en horari de tarda. 
 
Les reposicions de cubells són gratuïtes. 

És preferible que tots els residus càpiguen dins el cubell, d’orgànica o multiproducte. Si es deixen bosses o cartrons fora dels cubells, la limitació vindrà marcada per la possibilitat que la persona que realitza la recollida porta a porta pugui agafar-ho i dipositar-ho dins el camió.
 
Amb la recollida de la brossa orgànica, es recullen fins a dues bosses de restes vegetals, sempre que el seu pes permeti aixecar-les.

Per altra banda, cal fer un esforç per reduir els residus que generem, i reduir el volum dels envasos de plàstic i paper i cartró, aixafant i premsant els residus, per tal que ocupin el mínim d’espai possible.

Hi ha una càmera de videovigilància a la deixalleria que controlarà les aportacions realitzades a l’àrea d’emergència.
 
Les càmeres de videovigilància han de complir una reglamentació específica i no s'autoritza la seva instal.lació a la via pública sense un motiu de seguretat concret.

La recollida del vidre es fa diürna per respectar el descans dels veïns i veïnes, ja que es tracta d’una fracció que la seva manipulació fa soroll. Com que la recollida del vidre comença dimecres a les 6.30h del matí, es recomana deixar el cubell amb el vidre la nit abans.

 

Es recull el vidre porta a porta perquè així a la via pública no trobem contenidors que puguin ser punts d'abandonament de deixalles. 

La recollida porta a porta no es realitza amb camions elèctrics però es farà amb camions bicompartimentats que recullen dues fraccions a l'hora, fet que comporta minimitzar les emissions associades a la recollida de residus. Per altra banda, els  nous camions compleixen la norma de protecció mediambiental Euro VI.

Aquests sistemes tenen un cost d’implantació i manteniment molt elevats.

És cert que són més estètics, però el veritable problema dels contenidors són els residus que s’abandonen al seu voltant, fet que no s’evita amb els contenidors soterrats, i tampoc no milloren els resultats de recollida selectiva, cosa que amb la recollida porta a porta, sí.

Si marxeu de vacances, podeu avisar a la Policia Local per tal de tenir el cens de cases buides i fer-ne vigilància.
Els lladres tenen moltes senyals per saber si estem o no a casa, com per exemple les bústies plenes de publicitat.

Els cubells que es treuen al carrer no són els mateixos que utilitzem a casa per separar els residus.
 
Altrament, cal reflexionar sobre la relació de la protecció del medi ambient amb les epidèmies, ja que la majoria d’epidèmies són en bona part el resultat del nostre impacte sobre la natura.