Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

 

 

 

Document Data publicació
2-preus-publics-activitat-esportives.pdf (278,3 KB)
Preu públic per a la prestació d'activitats esportives a les instal•lacions municipals (PDF)

3/6/2021
3-preu-public-escola-bressol-2021.pdf (334,66 KB)
Preu públic per la prestació del servei d’escola bressol (PDF)

3/6/2021
1-preu-public-bucs-assaig.pdf (243,72 KB)
Preu públic per a la prestació del servei de bucs d’assaig (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-00-general-2021.pdf (0,51 MB)
2021 - Núm.00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-01-ibi-2021.pdf (436,04 KB)
2021 - Núm.01. Impost sobre béns immobles (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-02-ivtm-2021.pdf (320,71 KB)
2021 - Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-03-iae-2021.pdf (298,54 KB)
2021 - Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-04-icio-2021.pdf (331,6 KB)
2021 - Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-05-plusvalua-2021.pdf (343 KB)
2021 - Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-06-taxa-serveis-urbanistics-2017.pdf (219,08 KB)
2021 - Núm.06. Taxa per serveis urbanístics (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-07-integral-activitats-2018.pdf (113,69 KB)
2021 - Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-08-documents-administratius-2021.pdf (233,09 KB)
2021 - Núm.08. Taxa per expedició de documents administratius (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-09-escombraries-2020.pdf (455,4 KB)
2021 - Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-10-policia-2013.pdf (271,94 KB)
2021 - Núm.10. Taxa per prestacions especials de la policia (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-11-cementiri-2016.pdf (191,13 KB)
2021 - Núm.11. Taxa de cementiri municipal (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf (125,01 KB)
2021 - Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-13-obertura-rases-2017.pdf (213,98 KB)
2021 - Núm.13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-14-entrada-vehicles-2017.pdf (169,8 KB)
2021 - Núm.14. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserve (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-15-ocupacio-us-public-finalitat-lucrativa-2021.pdf (247,19 KB)
2021 - Núm.15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-16-quioscos-2017.pdf (181,92 KB)
2021 - Núm.16. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-17-parades-i-barraques-2021.pdf (348,96 KB)
2021 - Núm.17. Taxa per la utilització privativa del domini públic local, horts urbans, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-18-utilitzacio-locals-2013.pdf (226,76 KB)
2021 - Núm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-19-instal-esportives-2020.pdf (143,23 KB)
2021 - Núm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-20-utilitzacio-de-taules-i-cadires-2019.pdf (130,93 KB)
2021 - Núm.20. Taxa per utilització de material de propietat municipal (PDF)

1/1/2021
2021-ordfisc-22-subminstrament-aigua-potable-2020.pdf (170,57 KB)
2021 - Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable (PDF)

1/1/2021
12346 »