Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Subvencions per actuacions d’accessibilitat a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o situació de dependència

#Ajuts Socials
#Gent Gran

Descripció

Convocatòria per a la concessió de subvencions per actuacions d’accessibilitat a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o situació de dependència. 

En data 15 de novembre de 2022 s’ha publicat all DOGC, la Resolució TER/3532/2022, de 7 de novembre de 2022, s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per assegurar les actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya. 

Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, amb la finalitat de reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Logos oficials

Organisme competent / responsable

Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya

Classificació temàtica

Habitatge/Gent gran

Qui el pot demanar

Persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, segons l’establert als articles 7.1 apartats a) i b) del Reial decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què resideixi alguna persona que compleixi almenys UN dels requisits següents:

Tenir complerts 70 anys.

Tenir reconeguda legalment la discapacitat, segons l’establert a l’article 3.d) i 17 de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Internet

Observacions

Les sol·licituds s’han de tramitar telemàticament a través del formulari en línia que es troba a disposició dels sol·licitants al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Tramitar

Les sol·licituds s’han de tramitar telemàticament a través del formulari en línia que es troba a disposició dels sol·licitants al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. 

Cal disposar de la documentació requerida a l’Annex 1 de la resolució TER/3532/2022, de 7 de novembre, així com la identificació digital per tramitar la sol·licitud de la subvenció. 


Període de l'any en que es pot demanar

29 de novembre de 2022 a 31 de gener de 2023

Requisits previs

Les obres objecte de les sol·licituds de subvenció s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31.3.2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. L’incompliment d’aquest termini màxim serà causa de revocació de la subvenció.


Preu / Taxa

Gratuït

Impresos del tràmit

Sol·licitud telemàtica

 


Normativa


Termini de resolució

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació actualitzada el dia 15/12/2022

Comparteix aquest contingut