Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Subvencions a entitats i associacions

#Associació i Participació

Descripció

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a entitats sense afany de lucre per a la realització d’activitats o serveis.

 

Consulta aquí les bases de les convocatòries 2021:

Bases convocatoria  pública subvencions entitats i associacions 2021

Bases ampliació convocatòria per a entitats i/o associacions  educatives 2021 

Organisme competent / responsable

Ajuntament - Junta de Govern Local

Àrea tramitadora

La de l’àmbit temàtic de l’entitat o associació que presenti la sol·licitud. Els àmbits temàtics de les subvencions són: Foment Cultural, Associacionisme i Innovació, Esports, Entitats Juvenils, Entitats Socials, Cooperació, igualtat d'oportunitats, Entitats de Salut, Educatives i de Medi Natural )

Classificació temàtica

Subvencions

Qui el pot demanar

Les persones jurídiques sense afany de lucre, en particular, les entitats i les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Palau-solità i Plegamans, amb seu social o delegació al municipi, que reuneixin tots i cadascun dels requisits exigits

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat de Sol·licitud convocatòria de subvencions i adjunteu-lo a la instància genèrica conjuntament amb el projecte i la resta de documentació si s'escau.

Tramitar

 Recordeu que heu d'adjuntar el formulari de sol·licitud específic a la instància i la documentació requerida.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Període de l'any en que es pot demanar

Segons bases de la convocatòria.

Termini de la sol·licitut

Del 8 al 29 d'Abril del 2021. L'ampliació de subvencions a entitats educatives, es pot sol.licitar des de l'11 de maig al 2 de Juny. Fi periode Justificacions subvencions 2021: fins el 31 de gener del 2022.

Requisits previs

 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans o fora d’aquest en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior del municipi.
 • Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Estar degudament constituïts i donat d’alta a la Guia d’entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques que porta el registre de les associacions de règim general i inscrits en el Registre Municipal d’Entitats de Palau-solità i Plegamans.
 • Marcar la casella de la declaració responsable d’estar lliure de càrregues amb les administracions públiques en el formulari de la instància de sol·licitud, convocatòria de subvencions.
 • Les entitats esportives han d’estar inscrites al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport.
 • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
 • Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
 • Haver realitzat una assemblea de socis anual com a mínim.
 • Disposar dels llibres comptables, registrats i diligenciats.
 • Aplicació de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.
 • No tenir justificants pendents d’anteriors subvencions anteriorment atorgades per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, si escau.
 • Segons l’Article 3.4 de la LLT les obligacions de transparència establertes també son d’aplicació a les associacions en los següents supòsits:
  • Si perceben subvencions o ajudes públiques de més de 100.000 euros anuals.
  • Si al menys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixen de subvencions o públiques, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
 • D’acord amb l’article 19.3 de la LGS, l’import concedit no podrà superar el cost total de l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres subvencions.
 • L'administració, seguint les normes vigents tributàries, haurà de donar compte a Hisenda i l'AEAT de les subvencions concedides, o si fos el cas, fer le retencions que pertoquin.
 • Les ENTITATS EDUCATIVES que es presentin a la convocatòria de subvencions per material escolar a més, hauran de complir els següents requisits que trobareu al Document de Requisits addicionals convocatòria subvencions entitats educatives

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

Impresos del tràmit

Per a la Justificació de la subvenció, aneu a la secció tràmits relacionats i hi trobareu l'enllaç i la documentació requerida.

Les entitats educatives que participin de la convocatòria de les subvencions per material escolar 2021, hauran de presentar dues instàncies amb el  mateix formulari normalitzat  (un per cada convocatòria i dins els terminis establerts).

 

 


Normativa


Termini de resolució

Un mes des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds


Silenci administratiu

La manca de resolució legitima els interessats per entendre desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

Publicitat:

 


Informació actualitzada el dia 07/05/2021

Comparteix aquest contingut