Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Factures electròniques

El portal de lliurament de factures e-FACT dels proveïdors de les administracions públiques incorpora noves funcionalitats:

 

 • Entorn assistit per a la creació de factures i posterior lliurament a l'ens destí. L’accés a aquestes pantalles requereix identificació.
 • Lliurar fins a 100 fitxers de factura XML/XSIG al mateix temps.
 • Gestionar des d'e-FACT els codis DIR3 de les unitats administratives de cada ens.


Es mantenen les opcions de consulta de factures, tant d'una factura amb les dades de la mateixa, com la consulta de totes les teves factures, prèvia identificació.

És disponible una FAQ sobre com crear factures al nou portal de lliurament de factures de l'e-FACT.
Trobareu tota la informació sobre les novetats a aquest post del blog del Consorci AOC.

 

Qui hi està obligat?

 

L'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix l'obligació a tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública a expedir i remetre factura electrònica.

 

A partir de quan és obligatori?

 

A partir del 5 de febrer de 2015.

 

Com es pot generar una factura electrònica?

 

Les factures electròniques han de tenir el format facturae, d'acord amb la Llei 25/2013 i les seves disposicions de desenvolupament. Per a més informació, podeu consultar l'enllaç http://www.facturae.gob.es.

 

Per generar les factures en el format facturae es disposa de varis mecanismes, que podeu consultar en el següent enllaç: Manual per a les empreses: crear i enviar factures.

 

Les factures electròniques s'han de signar electrònicament amb un certificat digital vàlid reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (FNMT, CATCERT, idCAT, eDNI, etc.) A més, aquest certificat digital ha de coincidir amb el CIF/NIF de la factura que es presenta. En cas d'ésser autònom, podeu sol·licitar un certificat idCAT al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

 

Com es pot enviar una factura electrònica?

 

Mitjançant l’acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha declarat el servei eFACT del Consorci AOC com a punt general d’entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

 

Quan es disposa del fitxer en format facturae (.xml) podeu fer arribar la factura a l’Ajuntament per mitjà de la bústia de lliurament de factures:

 

Factura electrònica, bústia de lliurament.

 

Quins són els requeriments de les factures?

 

Segons l’Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha d’incloure tres codis per identificar el destinatari (els anomenats codis DIR3): l’oficina comptable, l’òrgan gestor i la unitat tramitadora. L’Ajuntament de Palau de Plegamans té un únic codi per la oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora, que és L01081568. No obstant això, la plataforma de factures electròniques e.FACT no exigeix ni valida els CODIS DIR 3, que sí que exigeix la plataforma estatal FACe del Ministeri d'Hisenda..

 

Segons l'article 23 de les Bases d'execució de l'Ajuntament, serà obligatori indicar a la factura:

 • El Codi del centre gestor a qui va adreçada la factura. El Codi de centre gestor és la codificació orgànica de la partida pressupostària a la qual s’assigna la comanda.
 • El Número d’operació de la proposta de despesa que autoritza la factura.

Sense el compliment d’aquest requeriment no es podrà admetre la tramesa de factures i podrien ser rebutjades pel sistema. El Codi de centre gestor i el Número d'operació s’enviaran conjuntament amb la comanda.

 

Com es pot consultar l'estat de les factures?

 

Per a les factures electròniques, el servei e.FACT emetrà un missatge de confirmació de la tramesa automàtic. Aquest missatge serà un comprovant de presentació, però no pas de l'entrada al Registre de Factures. La manca d'aquest missatge o l'emissió d'un missatge indicatiu d'error o deficiència en la transmissió, indica que la factura no ha estat tramesa al Registre de Factures i, per tant, no serà possible l'enregistrament. 

 

Un cop registrades, es canviarà l'estat de les factures per aquell que els correspongui al servei e.FACT. Una factura electrònica podrà trobar-se en qualsevol dels estats següents:

 • Tramesa: la factura s’ha enviat correctament.
 • Lliurada: la factura ha entrat en els sistemes de recepció informàtica de l'Ajuntament.
 • Registrada: la factura ha estat enregistrada al Registre de Factures. Aquest estat reflectirà la data, l'hora i el número de registre oficial d’entrada de la factura electrònica. El número de registre que s’indiqui en aquest estat és el número de registre oficial i tindrà el valor de rebut de presentació als efectes d’allò disposat a l’article 66.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant això, si aquesta data (la de la factura Registrada) es correspon amb un dia inhàbil d’acord amb el calendari oficial vigent, la factura electrònica s’entendrà enregistrada a primera hora del dia hàbil següent a l'efecte de còmput de terminis de pagament.
 • Conformada: la factura ha estat comptabilitzada per l'Ajuntament.
 • Pagada: ja s'ha cursat l’ordre de pagament de l’import de la factura.
 • Rebutjada: la factura no ha estat admesa, ja sigui per incompliment d’algun requisit formal o bé per manca de conformitat del centre gestor.

 Suport