Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

 

Horts Municipals de Boada Vell

Rètol d´entrada

 

Convocatòria de 18 parcel.les dels horts municipals a Boada Vell (Anunci de la convocatòria

 

Presentació de sol.licituds des del 10 de novembre de 2022 al 30 de novembre de 2022 (Accedeix al tràmit de sol.licitud)

 

 

 

 

 

 

El projecte de creació d'una zona d'horts a Boada Vell es basa en la transformació d'una zona d'equipaments de titularitat municipal, sense ús públic, per un conjunt de parcel·les d'uns 60 m2 que els usuaris adjudicataris podran conrear pel seu autoconsum amb els objectius principals d'integració paisatgística, complir una funció social i preservar la cultura agrícola.

Els horts estan situats a dos camps annexes a la masia de Boada Vell, a l' avinguda del Camí Reial (davant del parc de l'Hostal del Fum), i disposen de 85 parcel.les d'uns 60 m2 cadauna.

 

Les condicions i normes d'ús que regularan l'ús de les parcel·les, es poden consultar al Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús temporal de parcel·les d’horts al domini públic, aprovat en el Ple de 28 de maig de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), el 28 d’agost, la seva aprovació definitiva.

 

Per tal d'adjudicar les 75 parcel.les destinades a particulars s'han fet diverses convocatòries públiques publicades al Butlletí Oficial de la Província.  

 

Els interessats han de complir amb les següents condicions:

a) Ser persona física, major d'edat.

b) No conviure amb cap altre usuari d'un hort municipal. En aquest sentit, només es podrà presentar una sol.licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.

c) Estar domiciliat a Palau-solità i Plegamans, figurant al Padró municipal com a resident amb una antiguitat mínima d'un any a la presentació de la sol.licitud.

d) No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu.

 

La concessió de les parcel·les és per tres anys, prorrogables per un any més a petició de la persona adjudicatària.

 

Els adjudicataris de les parcel.les d'horts quedaran obligats a satisfer una taxa anual de 40 € establerta per l'Ordenança fiscal núm. 17 i una fiança de 50 € per cobrir possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i que es retornarà a la finalització del termini de la llicència.

 

Una de les obligacions que estableix el Reglament és utilitzar el sistema de reg per goteig. L'Ajuntament instal.larà la xarxa de distribució de reg fins a l'entrada de cada parcel.la, punt a partir del qual l'hortolà serà responsable d'instal.lar els tubs segons els conreus que disposi.  

 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha analitzat l'aigua del pou de Boada Vell. Consulteu el resultat de les anàlisi d'aigua.

 

Horts socials

El programa d’agricultura urbana i ecològica ‘Cultivem el Clima i la Comunitat (3C)’ d'Humana Fundación Pueblo para Pueblo s'està duent a terme a 10 parcel.les dels horts de Boada Vell.

 

Es tracta d'un programa formatiu d'una durada de dos anys, durant els quals es treballaran les següents temàtiques: tècniques de cultiu en horticultura ecològica, el manteniment de l’horta i dels seus voltants, l’ús sostenible de recursos, control ecològic de plagues i malalties més comunes, elaboració de fitosanitaris ecològics casolans, tractament de residus orgànics o generació de llavor i planter. L'atenció tècnica per part de personal titulat es realitza dos matins a la setmana.

 

Els participants en el programa, a part de cultivar la parcel.la pròpia pel consum familiar, es comprometen a assistir a les sessions de formació i a participar activament en les actuacions que s’organitzin.

 

Horts escolars

L’hort escolar ha esdevingut una bona eina educativa en els centres escolars. Ja fa temps que alguns centres per iniciativa pròpia van habilitar un espai per fer un hort amb els alumnes dins les activitats pròpies d’algunes de les seves assignatures. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha ajudat impulsant accions formatives per a professorat o acondicionant la terra a prinicipi de curs.