Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

D'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, Els ajuntaments han de promoure la possibilitat de consultar els instruments de planejament i de gestió urbanístics per mitjans telemàtics.


Amb l'objectiu d'assistir als municipis Catalans en aquesta tasca Neix el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, a traves del qual, des de l'1 de juliol de 2007 es fa efectiva la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigent, mitjançant un cercador de planejament, disponible al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.


Des de la nostra web facilitem el vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya per tal d'entrar directament a la cerca del Planejament vigent a Palau-solità i Plegamans.


Cerques directes


Aquests vincles donen accés al Pla General de la Comarca de Sabadell en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans, aprovat l'any 1979 i modificat puntualment l'any 1988.


També es pot accedir a la Transcripció del Pla General, aprovada el 4 d'octubre del 2004, que consisteix en essència, en el redibuix del planejament vigent i la digitalització del mateix, amb un grau de precisió assimilable a l'escala gràfica 1/2.000,  que incorpora tot el planejament derivat, que ha estat aprovat d'ençà la darrera aprovació del PGMO, que data del 8 d'agost de 1.988 i recull, amb el grau de modificacions puntuals, algunes modificacions del planejament general derivades d'actuacions i projectes concrets, com entre d'altres, el traçat definitiu de la variant de Palau-solità i Plegamans:Cerques generals


Entreu en la pàgina de cerca avançada del Registre de planejament Urbanístic de Catalunya. En la llista desplegable Comarca trieu "Vallès Occidental", i en la llista desplegable Municipi, trieu "Palau-solità i Plegamans".


Exemples de cerques


Planejament general


  • En el camp Tema escribiu "Pla Director" per cercar els Plans directors urbanístics (PDU).
  • En el camp Tema escribiu "Pla General" per cercar el Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) i les seves  Modificacions.
  • En el camp Tema escribiu "Programa d'Actuació" per cercar els Programes d'actuació urbanística municipal (PAUM)

Planejament derivat


  • En el camp Tema escribiu "Pla Parcial" per cercar Plans Parcials (PPU) o Modificacions o Text Refós de Pla Parcial
  • En el camp Tema escribiu "Pla Especial" per cercar Plans especials urbanístics (PEU)
  • En el camp Tema escribiu "Pla Especial de Reforma interior" per cercar Plans Especials de Reforma interior (PERI)
  • En el camp Tema escribiu "PLa de Millora" per cercar Plans de Millora Urbana (PMU)

Per consultar el glossari de termes urbanístics accediu a
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/urbanisme/planejament/plangeneral/glossari/descripcio.jsp