Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la fase de concurs i valoració de mèrits del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu el resultat del psicotècnic, valoració de mèrits i el resultat total per ordre de puntuació del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1 adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics, en règim de personal funcionari i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

28 d'abril de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics