Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de dues places de caporal del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de dues places de caporal del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans, mitjançant el sistema de concurs oposició, reservat al torn de promoció interna, corresponents a l’escala bàsica, subgrup C2, de l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia local i de la plantilla de personal funcionari, dotada amb el sou corresponent al subgrup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Data pub. oficial

21 de desembre de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Caporal Policia (2 places promoció interna)