Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés de selecció Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista provisional admesos/es i exclosos/es pel procés de selecció per cobrir interinament per substitució de treballador/a amb reserva de plaça i en tot cas, fins a un màxim de 3 anys des del nomenament, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1 advocat/dessa, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics, en règim de personal funcionari interí i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

 

Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

 

Respecte d’aquells aspirants quines sol·licituds tenen defectes subsanables (que figuren a l’apartat “Requeriment”), es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i/o aportació de la documentació assenyalada, posant de manifest que en cas contrari, se’ls tindrà per desistits de la seva petició, de conformitat amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

 

Data pub. oficial

13 de maig de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics