Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés de selecció per cobrir interinament una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista definitiva admesos/es i exclosos/es pel procés de selecció per cobrir interinament per substitució de treballador/a amb reserva de plaça i en tot cas, fins a un màxim de 3 anys des del nomenament, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1 advocat/dessa, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics, en règim de personal funcionari interí i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

Data pub. oficial

3 de juny de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics