Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data, hora i lloc de la realització de les proves del procés de selecció per cobrir interinament una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova per Resolució d’Alcaldia la data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Superior, grup de classificació A, subgrup A1 advocat/dessa, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics, en règim de personal funcionari interí de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

22 de juny de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut