Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés de selecció d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, classe Tècnic/a Mitjà, grup de classificació A, subgrup A2 Enginyer/a Tècnic/a, adscrita al lloc de treball d’Enginyer/a Tècnic/a, en règim de personal funcionari i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals d’Arquitecte/a que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment

Data pub. oficial

22 de juliol de 2022Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Enginyer/a Tècnic/a