Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, nomenament dels membres del Tribunal Qualificador i data realització de la valoració de mèrits del procés de selecció per cobrir definitivament el lloc de treball de Cap de Recursos Humans

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia aprovant la llista provisional admesos/es i exclosos/es, nomenament dels membres del Tribunal Qualificador i data realització de la valoració de mèrits del procés de selecció per cobrir definitivament el lloc de treball de Cap de Recursos Humans, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, grup A, subgrup A1 per mobilitat interadministrativa, d’acord amb l’establert a l’article 63.1.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei dels ens locals.

Data pub. oficial

6 de març de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut