Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació mèrits del procés de selecció per provisió definitiva del lloc de treball Cap de recursos humans, mitjançant concurs de mèrits, per mobilitat interadministrativa

Descripció

Aquí trobareu l’acta del dia 13 de març del procés de selecció per provisió definitiva del lloc de treball de Cap de Recursos Humans, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, grup A, subgrup A1 per mobilitat interadministrativa, d’acord amb l’establert a l’article 63.1.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei dels ens locals

Data pub. oficial

14 de març de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut