Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació Total del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Territorials

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la puntuació total del procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de l’escala d’administració especial, classe Tècnic/a Mitjà, grup de classificació A, subgrup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Territorials, en règim de personal funcionari i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Territorials que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

Data pub. oficial

1 d'agost de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Territorials (2023)