Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de neteja viària i deixalleria municipal

#Altres

Descripció

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu davant del Ple d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la data de publicació d’aquest acord, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la data de publicació de l’anunci del present acord, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Data pub. oficial

16 d'agost de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut