Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci llista provisional admesos-exclosos, data proves i nomenament tribunal d’1 plaça de conserge notificador inspector/a, classe Auxiliar Tècnic/a, subgrup C2

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució alcaldia de la llista provisional admesos/es i exclosos/es, nomenament dels membres del Tribunal Qualificador i data, hora i lloc de la realització de les proves sobre el procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d'una plaça de l’escala d’administració especial, Subescala Tècnica, classe Auxiliar Tècnic/a, grup de classificació C, subgrup C2, en règim de personal funcionari i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Conserges Notificadors Inspector/es, que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits previstos a l’article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Data pub. oficial

8 de novembre de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Conserge notificador inspector/a