Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Concurs-oposició com a personal laboral fixe d’una plaça Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins i constitució d’una Borsa

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu els anuncis del BOPB i DOGC sobre el procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana grup de classificació A, subgrup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits previstos a l’article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i d’acord amb el què s’estableix a  l’article 15.2 i 3  de l’Estatut del Treballadors/es.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

 . Del dia 29 de febrer al 19 de març de 2024

 

 Documents  que cal aportar per participar en el procés de selecció:

  1. Model de sol·licitud normalitzada. (La documentació acreditativa dels mèrits al·legats serà requerida a les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició prevista a la clàusula 5.1 i previ a la valoració de la fase de concurs).
  2. Currículum Vitae
  3. Certificat de català C1
  4. Justificant del pagament de la taxa 20 € (el pagament s’ha de realitzar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El número de compte és SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511. La manca de pagament en termini, comportarà automàticament l'exclusió en el procés). En el cas d’exempció, la documentació justificativa, carnet d’estudiant, SEPE, SOC, DARDO...)

 

Decret relatiu a declarar l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

http://www.palauplegamans.cat/files/doc9892/res2021-98-decret-seleccio-personal.pdf

 

La sol·licitud telemàtica l’heu de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat

 

En cas de dubte sobre COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC, podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021 estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i del cos de la policia local. No obstant, l’OAMR donarà assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin bé demanant cita prèvia a través del web https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucant al 938 648 056.

 

Data pub. oficial

28 de febrer de 2024Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mitjà/ana de Parcs i Jardins (2024)