Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar

#Ajuts Socials
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

Subvenció econòmica a les families en què hagi tingut lloc el naixament, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i que no superin un determinat nivell d'ingressos, per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers Socials i Families. Direcció general de Famílies

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya

Classificació temàtica

Serveis Socials

Qui el pot demanar

A famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (ambdues dates incloses) i entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018 (ambdues dates incloses), sempre que no superin uns ingressos límit.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

 

Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya, cliqueu el següent link:

Sol·licitud d'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:


Període de l'any en que es pot demanar

Segons convocatòria

Termini de la sol·licitud

Segons convocatòria

Requisits previs

En tot cas, les famílies que sol·licitin l’ajut econòmic han de complir els requisits següents:

 

Les persones progenitores o assimilades sol·licitants han de ser residents legals a Catalunya. I una d’aquestes ho ha d’haver estat durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Aquest requisit no és necessari per a les persones retornades que compleixin les condicions que estableix l’article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996. La residència a Catalunya cal que sigui de manera efectiva i ininterrompuda. La residència no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. Per persones assimilades als progenitors s’ha d’entendre les persones adoptants dels infants que donin dret a l’ajut, així com les que tinguin atribuïda la tutela o l’acolliment dels menors.


Hi ha d’haver convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. S’entén que la unitat familiar està formada pels progenitors, o qualsevol d’ells en cas de família monoparental, i els infants, sempre que hi convisquin. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge i la cònjuge o la persona que convisqui amb un vincle afectiu anàleg amb la persona progenitora dels infants, i els infants no comuns sempre que hi convisquin. Queden exempts d’aquest requisit els supòsits de ruptura de la convivència produïts per situacions de violència masclista acreditada suficientment amb els mitjans de prova que preveu la normativa vigent.


No s’han de superar uns ingressos límit, establerts a la convocatòria.


La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia de tots els infants que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda compartida, qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut sempre que hi hagi convivència amb l’infant. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic, que es resol per ordre de presentació.


En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.


La documentació identificativa de les persones sol·licitants ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels NIE de les persones sol·licitants vigents en el moment de presentar la sol·licitud, si escau.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complet, on constin tots els membres de la unitat familiar.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat de residència legal d’una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Cal que aquest certificat acrediti la residència legal durant cinc anys d’una de les persones sol·licitants. El certificat de residència legal cal sol·licitar-lo a les dependències de la  Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a les oficines d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del/s certificat/s de residència del/s període/s anterior/s al 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del conveni regulador de la guarda i custòdia dels fills o document que acrediti la custòdia de l’infant en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
 • Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud d'ajut econòmic per naixament, adopció, tutela o acolliment


Normativa

 • RESOLUCIÓ TSF/2184/2016, de 20 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, per als períodes compresos entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2016 i l'1 de gener i el 30 de juny de 2017. (7217  núm. Resolució  publicat el  30/09/2016 )
 • ORDRE TSF/251/2016, de 19 de setembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment. (7214  núm. Ordre  publicat el  27/09/2016 )
 • RESOLUCIÓ TSF/347/2016, de 4 de febrer, d'avocació de competències de la Subdirecció General de Família en la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (7061  núm. Resolució  publicat el  18/02/2016 )
 • DECRET 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. (5475  núm. DOGC  publicat el  01/10/2009 )
 • LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. (3926  núm. DOGC  publicat el  16/07/2003 )
 • LLEI 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (276  núm. BOE  publicat el  18/11/2003 )
 • DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. (3791 ANNEX  núm. DOGC  publicat el  31/12/2002 )

Per veure la normativa que regula aquest ajut, cliqueu aquí.


Termini de resolució

6 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes

Altra informació d'interès

Conceptes

 

S’entén per família nombrosa la que té reconeguda aquesta condició d’acord amb la legislació específica aplicable. Perquè la unitat familiar es valori com a família nombrosa, s’ha de disposar del títol corresponent vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

 

S’entén per família monoparental la que té reconeguda aquesta condició d’acord amb la legislació específica aplicable. Perquè la unitat familiar es valori com a família monoparental, s’ha de disposar del títol corresponent vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

 

L’acolliment ha de ser preadoptiu o simple en família extensa o aliena. Una adopció precedida d’un acolliment que hagi donat lloc a ser persona beneficiària d’aquest ajut no pot donar lloc a rebre’l novament.

En els casos d’infants acollits fora del territori de Catalunya, la figura de l’acolliment permanent s’equipara amb la figura de l’acolliment preadoptiu.

 

Compatibilitat

 

L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar és compatible amb qualsevol altre ajut familiar que atorguin les administracions públiques.

 

Determinació del nivell d’ingressos

 

A l’efecte de determinar els ingressos de la unitat familiar, es consideren membres de la unitat familiar els progenitors, o qualsevol d’ells en cas de família monoparental, i els infants sempre que hi convisquin. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge i la cònjuge o la persona que convisqui amb un vincle afectiu anàleg amb la persona progenitora dels infants, i els infants no comuns sempre que hi convisquin.

 

En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits exigits es tenen en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d’altres membres de la unitat familiar que hi conviuen.

 

Els ingressos límit de la unitat familiar establerts per accedir a l’ajut econòmic es determinen en relació amb les parts general i especial de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques del 2015 (IRPF) multiplicant 16.000 euros pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar.     

                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                Quantia de l'ajut

 

La quantia de l’ajut és de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750 euros.

 

L’abonament es fa en un sol pagament a partir de la resolució d’atorgament de l’ajut.

 

Com a conseqüència de les restriccions que puguin derivar-se del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, es podria dur a terme la reducció parcial o total de la subvenció, abans no es dicti la resolució definitiva.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?