Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Prestació adreçada a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el/la cònjuge o el familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (pare/mare, fill/filla, germà/germana, nét/néta, avi/àvia) amb qui compartia despeses ha mort. Té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge habitual.

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials i Departament de Treball, Afers Socials i Familia

Classificació temàtica

Serveis Socials

Qui el pot demanar

Persones que compartien despeses amb un cònjugue o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat i que aquest hagui mort.

Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Segons convocatòria, però aproximadament a finals de desembre.

Termini de la sol·licitud

Segons convocatòria

Requisits previs

Residir legament a Catalunya. Mantenir les despeses de la llar amb els propis ingressos. Acreditar haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual (llum, aigua, gas…) Tenir uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a 8.985,79€. No ser usuari/usuaria d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga i no estar ingressades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancar.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Model d'instància genèric

Sol.licitud d'ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivents

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric

Sol.licitud d'ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivents


Normativa

  • LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
  • DECRET 123/2007, de 29 de maig.

 


Termini de resolució

Immediat.


Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre i notificar és de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol•licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

'En el moment en que es fa la sol·licitud, si tota la documentació aportada és correcte, es lliura a la persona sol·licitant una còpia de la sol·licitud amb el segell de registre sense número. La persona sol·licitant pot trucar més endavant per demanar el número de registre si ho vol, tot i que no és obligatori.Tanmateix, l'entitat responsable del tràmit és l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Per més informació, cliqueu aquí i descarregueu el document.

 

 


Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?