Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Informe d'arrelament social

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita els supòsits de l’arrelament social de la persona estrangera no comunitària (i/o dels altres membres de la seva unitat familiar i/o de convivència) per a la tramitació d'una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.


En aquest informe ha de constar el temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili, els mitjans de vida de què disposi, el seu grau de coneixement de les llengües que s’utilitzin, la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament.


Des de l'Ajuntament s'analitza la documentació, es fa entrevista a la persona interessada, i s'elabora la proposta d'informe municipal que s'enviarà a la Direcció General per a la Immigració juntament amb la sol·licitud, i la documentació requerida.


La Direcció General per a la Immigració, una vegada recollida i valorada tota la documentació emetrà l'Informe d'arrelament social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

Organisme competent / responsable

Àrea de Serveis Socials. Departament de Treball, Afers socials i Familia.

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Inmigració

Qui el pot demanar

Qualsevol persones estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital vigent. Adjunteu la documentació i impresos necessaris a la instancia genérica.

Tramitar 

 Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

 

 


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

 • Acreditar una permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni al país d’origen.
 • Disposar de mitjans de vida suficients (disposar d’un contracte de treball signat pel treballador/a i l’empresari/ària en el moment de la sol·licitud, la durada del qual no sigui inferior a un any, excepte si l’Ajuntament recomana que s’eximeixi la persona estrangera de la necessitat de tenir un contracte
  de treball(*).
 • Acreditar el grau de coneixement de les llengües oficials.
 • En cas que hi hagi fills en edat escolar, cal que aquests estiguin escolaritzats.

 

 • (*) Situacions per les quals poden estan exempts de presentar contracte de treball per demanar l'Autorització de residència per arrelament social:
   Persones sense contracte però amb mitjans de vida.
   Estrangers cònjuges de residents legals amb rendes suficients.
   Estrangers majors de 65 anys amb fills amb residència legal.
   Estrangers fins a 22 anys amb pares residents legals.
   Estrangers majors de 22 anys excepcionalment si acrediten ser estudiants amb pares residents legals.
   Estrangers amb fills menors d'edat fruit d'una relació anàloga a la conjugal amb ciutadans espanyols o estrangers residents legals.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Dades identificatives de la persona interessada (original i fotocòpia del passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol (certificats o volants d'empadronament, així com qualsevol altre document oficial).
 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida (contracte de treball de durada no inferior a un any, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen, etc).
 • Documentació acreditativa del coneixement de la llengua (qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya).
 • Documentació acreditativa de la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir
  per determinar el seu grau d’arrelament (pertinença a organitzacions, entitats, ONG, associacions).
 • Documentació que acrediti que els fills/es menors (si en té) estan matriculats/des en un centre d’educació proper al lloc de residència.
 • Documentació que acrediti que disposa de cobertura sanitària dins del sistema públic o privat.
 • Qualsevol altra documentació que, al vostre criteri, sigui determinant de la vostra integració social en els termes que indica l'article 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya (descarregar document)


Normativa

 • ORDRE BSF/57/2015, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents durant l'any 2015 que gestiona el Departament de Benestar Social i Família.
 • Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
 • Reial decret 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre i per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Termini de resolució

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des de que es registra la sol·licitud.
Passat aquest termini, cal enviar la proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.


Silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?