Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar valoració sòcio-econòmica

Organisme competent / responsable

Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Agència de l'Habitatge de Catalunya i Departament de Territori i sostenibilitat

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Habitatge

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 

Tramitar

 

 

També poden tramitar telemàticament directament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

Agència de l'Habitatge de Catalunya, Departament de territori i sostenibilitat. (també per correu postal)


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Durant tot l'any

Requisits previs

Requisits segons Resolució per la qual s'aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya per a l'any 2016:  requisits econòmics, acreditació de situacions d'emergència econòmica i social de situacions de risc imminent de pèrdua de l'habitatge o de risc d'exclusió resisdencial.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • DNI/NIF/NIE de la pesona sol·licitant i de totes les persones membres de la unitat de convivència
 • Llibre de família, si escau
 • Sentència de separació, si escau
 • Declaració responsable i d'acceptació d'entrada a la mesa de valoració de la persona sol·licitant
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o pels serveis especialitzats sobre la situació de la unitat de convivència, en què constin les dades econòmiques i socials de la unitat de convivència, informació complementària respecte a situacions multiproblemàtiques, motius de risc o de pèrdua de l'habitatge.

 

Documentació relativa als ingressos de la unitat de convivència:

 • Vida laboral per a les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
 • Contracte laboral i les 3 últimes nòmines, prèvies a la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència.
 • Extractes bancaris dels darrers 6 mesos de tots els comptes de què siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència

 

Documentació específica relativa a la pèrdua de l'habitatge:

 • Per a procediments d'execució hipotecària: notificació judicial d'execució, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment. Per les situacions de dació en pagament, acord o lliurament de l'habitatge.
 • Per a procediments de desnonament per impagament de lloguer: document acreditatiu de la data de llançament, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment judicial.

 

Documentació específica relativa a col·lectius o altres fets causants:

 • Informes mèdics que acreditin la situació de persones reconegudes com a pacients crònics o afectades per malalties greus, que resideixen en un habitatge sense condicions higièniques o de salubritat adequades, el que provoca que s'agreugi el seu estat de salut.
 • Informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament que detalli les patologies o deficiències de l'habitatge i les afectacions de condicions d'habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat.
 • Ordre de desallotjament per ruïna imminent
 • En casos de violència masclista, els mitjans de prova necessaris, segons la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Per situacions de persones emparades en el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, la demanda justificada de la Direcció General d'Immigració o l'informe social emès per l'esmentada Direcció o per qualsevol altra administració competent en la matèria.
 • Altres informes o certificats oficials que acreditin qualsevol dels requisits específics 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud a la mesa de valoració

 


Normativa

 • La Llei 18/2007 del dret a l'Habitatge, el Decret 75/2004, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.        
 • Resolució per la qual s'aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya per a l'any 2016.      

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP)                                       
 • En matèria de silenci administratiu, la LPACAP, en els seus articles 24 i 25, segueix la mateixa regulació general que ja es contenia a la seva antecessora Llei 30/1992 (LRJPAC)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?