Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llicència d'obres majors

#Edificis, Habitatges i Locals
#Llicències, permisos i comunicacions
#Obres

Descripció

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes següents:

 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • Les parcel·lacions urbanístiques.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacionselectròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 tercer:
 • La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 • Els usos i les obres provisionals.
 • Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat. També s’haurà de demanar llicència urbanística per a les construccions que facin referència a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
 • Els fonaments o els elements estructurals.
 • El volum o les superfícies construïdes.
 • L’ús urbanístic.
 • El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
 • Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.
 • Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme i Habitatge

Classificació temàtica

Obres

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

l'atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l’any (excepte en període d’aprovació i exposició pública del planejament urbanístic)

Termini de la sol·licitud

Les obres no es poden començar fins que l’ajuntament no hagi resolt.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

En cas que l’obra requerixi projecte tècnic:

 

 • Projecte bàsic tècnic que ha d’identificar la finca afectada i contenir, com a mínim, la documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi, i que ha d’incloure:
  • Memòria.
  • Pressupost.
  • Plànols.
  • Protecció patrimoni.
 • Fotografia del terreny i/o de l’edificació objecte de l’actuació.
 • Assumeix i direcció de l’obra.
 • Estudi (bàsic) de seguretat i salut.
 • Declaració, visat o certificat d’idoneïtat tècnica.
 • Estudi geotècnic, si s’escau.
 • Encàrrec de direcció d'obra.
 • IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
 • Compromís de dipositar la fiança per respondre de la reposició d'instal·lacions públiques.
 • Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).

 

En el supòsit d’obra nova:

 

 • Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d’ecoeficiència, de captació d’energia solar i d’estalvi d’aigua.

En cas que l'obra no requereixi projecte tècnic:

 

La persona sol·licitant d’una llicència urbanística dins de l’escrit de sol·licitud o mitjançant l’aportació de documents annexos, ha de:

 

 • Descriure i justificar les obres que pretén executar.
 • Identificar amb precisió la finca afectada per les obres.
 • Representar gràficament les obres que per les seves característiques ho requereixin.

 

El grau de detall dels aspectes anteriors ha de ser suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s’hi estableixen.      

                                                                                                     

 • Encàrrec de direcció d'obra.
 • IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
 • Compromís de dipositar la fiança per respondre de la reposició d'instal·lacions públiques.
 • Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit


Normativa

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
 • Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenances municipals de llicències urbanístiques
 • Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal

Termini de resolució

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud.


Silenci administratiu

Negatiu els actes que autoritzin:
- Obra nova.
- La ubicació de cases prefabricades e instal·lacions similars provisionals o permanents.
- Moviments de terres en sòl no urbanitzable.
Positiu en la resta de supòsits, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 14/12/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?