Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud devolució de garantia d'obres i fiances

#Edificis, Habitatges i Locals
#Obres
#Tributs i Multes

Descripció

Devolució de la quantitat, en concepte de garanties davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme i Habitatge

Classificació temàtica

Urbanisme

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica, interessada en la devolució de les garanties i fiances dipositades en les obres realitzades sota llicència urbanística dins del terme municipal, o el seu representant legal.
En cas d’haver representant, caldrà acreditar la representació mitjançant la presentació de l’escriptura de poder, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Un cop finalitzada l'obra

Requisits previs

Haver constituït la fiança i disposar de la documentació que es requereix


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Certificació del facultatiu director que acrediti el finiment de les obres.
  • Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica (amb data d'emissió inferior a 6 mesos)

 

En el cas de gestió de residus:

 

  • Justificació documental de la correcta gestió dels residus (runes i terres).
  • Fotografies de no afectació de la via pública

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Full de sol.licitud de devolució de garantia i fiances

 


Normativa


Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos en caràcter general.


Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 08/02/2022

Comparteix aquest contingut