Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres

#Edificis, Habitatges i Locals
#Llicències, permisos i comunicacions
#Obres

Descripció

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència.


No es pot fer aquesta transmissió quan el nombre de les llicències de les que es puguin atorgar es trobi limitat, o quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme i Habitatge

Classificació temàtica

Obres

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

l'atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Es pot sol·licitar abans de la finalització de les obres

Requisits previs

 • El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenaça municipal vigent

Documentació a aportar

 • Comunicació de la transmissió de la llicència que habilita per a l’exercici de les obres l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent: 
  •  Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. 
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenances municipals.

Termini de resolució

1 mes


Silenci administratiu

No opera. Transcorregut el termini d'un mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la comunicació.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut