Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llicència d'ocupació de la via pública per a la realització d'obres

#Obres

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a ocupació la via pública per a la realització d'obres com ara:

 

 • Tanques de precaució.
 • Runes en sac.
 • Runes en contenidors.
 • Altres instal·lacions annexes a la construcció.
 • Anul·lació de places d'estacionament (regulat/no regulat).
 • Bastides
 • Altres

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme i Habitatge

Classificació temàtica

Via Pública / Policia

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

L'atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10.00h a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

Amb antelació suficient a l'utilització de l'espai públic.

Requisits previs

Cal complir els requisits establerts a l'ordenança reguladora.


Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (croquis de l'emplaçament, mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.).
 • Còpia de la llicència municipal de l'obra a nom del/de la sol·licitant, si no coincideix amb el/la titular, contracte d'obra amb el/la titular de la llicència.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica 


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Termini de resolució

El termini de resolució és de 3 mesos a comptar de la data de sol·licitud.


Silenci administratiu

Transcorregut el termini de 3 mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 02/03/2020

Comparteix aquest contingut