Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Reclamació de consum (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

#Comerç i Consum

Descripció

Cal que comuniquis els fets a l’establiment o l’empresa:

 

Recorda que, a Catalunya, des del 23.01.2011 per a les grans empreses i a partir del 23.07.2011 per a les petites o mitjanes empreses.

 

Les empreses que presten serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i d’assegurances) han de facilitar a la seva clientela:

 

 • Un servei telefònic gratuït per comunicar les reclamacions sobre els serveis.
 • Una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s'hagi contractat.
 • Les empreses que presten serveis de tracte continuat (p.ex: telèfon, aigua, llum, gas...) no poden deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si has  presentat alguna reclamació, davant l’empresa, amb relació al rebut o la factura.

Com has de reclamar?
 
Demanant els fulls oficials de reclamació/denúncia  en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita.En el cas que no sigui possible disposar dels fulls oficials de reclamació/denúncia, pots emplenar aquest  model  i fer-l'hi arribar. Si es tracta d’un servei bàsic, trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client. En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador ( p.ex: un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.                                                                                                                          

 

En quin termini l’establiment o l’empresa t’ha de donar una resposta?

 
Com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d’1 MES des que has presentat la queixa o reclamació.

1.Si no reps una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, pots presentar una reclamació/denúncia a l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

 

En l’escrit de reclamació o denúncia cal que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte, etc.) i les de l’empresa, que hi exposis els fets, concretis clarament la teva petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (justificant acreditatiu de la reclamació presentada davant l’empresa, factura, tiquet, publicitat, pressupost...).

 

Recorda que:
 
En l’escrit de reclamació o denúncia cal que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), que hi exposis els fets i facis la petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (factura, tiquet, publicitat, pressupost...).
Amb una reclamació pots obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge,  la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.
Amb una denúncia poses en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals.
per fer aquesta tramitació també pots demanar l’assessorament d’una associació de consumidors.

Impressos del tràmit:

Full ofcial de reclamació i/o consulta

Autorització representant legal (si és el cas)

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa (si és el cas)

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Consum

Classificació temàtica

Consum

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica domiciliada en el municipi.
Qualsevol persona física o jurídica referent a establiments radicats en el municipi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Per correu ordinari, a les oficines del SAC, de forma presencial a l'OMIC.

On es fa

Per registrar la documentació de la reclamació sol.licitar cita prèvia 

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

 

Per fer consultes la tècnica de consum, sol.liciti cita prèvia a omic@palauplegamans.cat o truqui al 93.864.80.56

OMIC (Informació al Consumidor)
Plaça de la Vila, 1
c/e: omic@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any. Millor concertar visita amb la tècnica.

Termini de la sol·licitud

1 any des de la data del fet reclamat

Requisits previs

 • Estar empadronat al Municipi
 • No tenir una altra OMIC més propera al domicili de l'interessat.
 • Reclamació prèvia a l'empresa  
 • Que els fets no es trobin pendents de finalitzar per part de qualsevol altre servei competent

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Full Oficial de Consulta, queixa, reclamacio, denuncia /reclamacio previa              
 • Contracte                                                                                                                                          
 • Factures         
 • Pressupost previ
 • Ordre de servei                                                                                                                         
 • Fotografies
 • Publicitat
 • Qualsevol altre documentacio relacionada amb amb els fets reclamats
 • Reclamacio previa a l'empresa
 • Resposta de la reclamacio previa
                                                                                                                                  

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Full ofcial de reclamació i/o consulta

Autorització representant legal (si és el cas)

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa (si és el cas)


Normativa

 • 'Llei 22/2010 de 20 de juliol de 2010, del Codi de Consum de Catalunya i altres normatives especifiques

Termini de resolució

 • Depenent de les particularitats de cada cas.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu

Altra informació d'interès

NOTA:'En aquests casos, la reclamació és enviada a l'empresa reclamada, a la qual sol·licitem la seva versió dels fets. Pot ser derivada a organismes de consum competents en la materia.                   

 

Possibilitat de derivar a altres organismes publics amb competencies al tema tractat


Informació actualitzada el dia 20/01/2022

Comparteix aquest contingut