Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Denúncia de consum (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

#Comerç i Consum

Descripció

Amb una denúncia poses en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals.

Per exemple: publicitat enganyosa, clàusules abusives, etiquetatge incorrecte, manca de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, producte que pot comportar un risc per a la salut o la seguretat de les persones...


• Què és una denúncia?


És la petició de la persona consumidora en virtut de la qual vol posar en coneixement de l'Administració o d’un col•legi professional uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d'infracció administrativa, a fi que les administracions públiques o els col•legis professionals competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensi els interessos generals de les persones consumidores.

 

• Impresos del tràmit

Full de consulta, queixa, reclamació o denúncia de consum

Autorització representant legal (si és el cas)

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa (si és el cas)

 

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Consum

Classificació temàtica

Consum

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica domiciliada en el municipi.
Qualsevol persona física o jurídica referent a establiments radicats en el municipi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

OMIC

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Presencial

Observacions

Per correu ordinari al les oficines del SAC. Presencialment a l'OMIC

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

OMIC (Informació al Consumidor)
Plaça de la Vila, 1
c/e: omic@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

  • Ser entitat, empresa o comerç del municipi.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Tota la documentacio corresponent als fets exposats 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Full de consulta, queixa o denúncia de consum

Autorització representant legal (si és el cas)

Declaració Responsable en quant a consideració de microempresa (si és el cas)


Normativa

  • Llei 22/2010 de 20 de juliol de 2010, del Codi de Consum de Catalunya i altres normatives especifiques

Termini de resolució

1 mes

 

A la vista de les actuacions efectuades es determina si s'ha produït una presumpta infracció administrativa:

  • Si es considera que s'ha produït infracció es proposa la incoació d'un procediment sancionador del qual se'n pot derivar la imposició d'una sanció.
  • Si es considera que no s'ha produït infracció o no ha estat possible determinar el responsable de la mateixa, s'arxiven les actuacions inspectores.

 

*En els dos casos es comunica al denunciant, de manera motivada, el resultat de la seva denúncia.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

• Què fa l'ACC quan rep una denúncia


  • Analitza els fets denunciats per tal de determinar si hi ha indicis de conducta infractora o trasllada a l'Organisme competent per raons de competència material o territorial.
  • Comunica al denunciant que s'ha rebut la seva denúncia requerint-li, si escau, que completi la documentació aportada (tiquets de compra, factures, contractes, etc...)
  • Porta a terme les actuacions inspectores necessàries per tal d'aclarir els fets denunciats així com verificar l'adequació de l'establiment o empresa denunciada a la normativa.

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut