Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'alta / autorització de la llicència de parada al mercat setmanal

#Comerç i Consum
#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Donar d'alta una parada al mercat setmanal segons disponibilitat de l'Ajuntament.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Fires i Mercats

Classificació temàtica

Mercat setmanal

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Al Servei d'Atenció Ciutadana

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any, sempre que la ordenança reguladora ho permeti.

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any, sempre que la ordenança reguladora ho permeti.

Requisits previs

 • Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
 • Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent.
 • Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
 • Han d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.
 • Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

 • Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

 • Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00 euros.

 • Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.

 


Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

 • Dues fotografies de persona autoritzada a la parada (en el seu cas)
 • Tres últims rebuts acreditació pagament quota autònom
 • Rebut acreditatiu pagament assegurança de Responsabilitat Civil per una cobertura mín. de 300.000 €.
 • Certificat alta Impost Activitats Econòmiques
 • Certificació acreditativa  d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Certificació acreditativa d’estar al corrent  de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Document Registe Sanitari municipal (per les parades d’alimentació)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa


Termini de resolució

 • Depenent de les bases del concurs, el termini serà el necessari per a la tramitació del procediment de selecció.

Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut