Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals

#Educació i Cultura
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a preinscriure's en una de les escoles bressol municipal. Aquesta preinscripció és preceptiva per a poder ser admès o admesa en la obtenció d'una plaça en el centre educatiu per primer cop i cursar l'ensenyament sol·licitat.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Escoles Bressol

Classificació temàtica

Educació

Qui el pot demanar

'Els representants legals de l'infant de 4 mesos a 3 anys. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital o IdCAT mòbil.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Recordeu adjuntar el full de preinscripció i la documentació requerida a la instància genèrica.

 

 OAC 360 baner


Presencial

Observacions

Per tramitar de forma presencial, demaneu cita prèvia trucant per telèfon 93 864 80 56.

On es fa

Per a l'atenció presencial, cal sol.licitar Cita prèvia

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Calendari preinscripció: del 9 al 20 de maig del 2022

Termini de la sol·licitud

El determinat pel calendari anual de preinscripció del Departament d'ensenyament

Requisits previs

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Documentació identificativa:
  • Llibre de família
  • DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. 
 • Documentació de criteris de prioritat o complementaris: En cas que no doneu el consentiment a l'Ajuntament a la consulta de la informació a altres administracions, s'hauran d'aportar els documents següents (segons les puntuacions dels criteris del BAREM que seleccioneu):
  • Volant de convivència 
  • Títol de família nombrosa 
  • Títol de família monoparental 
  • Grau de discapacitat 33%
  • Renda Garantida de Ciutadania
 • Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • Contracte Laboral o un certificat emès per l’empresa. El el cas de treballadors en règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària, caldrà aportar els models 036 o 037 (en cas de voler acreditar el punt 2.b dels criteris prioritaris)
  • Document acreditatiu de situació de violència de gènere: la condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’art. 23 de la llei orgànica 1/2004, de 28 de desmebre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. (si s’acredita el punt 10 dels criteris complementaris)
  • Document acreditatiu de víctima de Terrorisme: La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a les víctimes del Terrorisme del Ministeri d’interior. (si s’acredita el punt 10 dels criteris complementaris)
  • Document acreditatiu per alumne en situació d’acolliment familiar: Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials (si s’acredita el punt 9 dels criteris complementaris)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de preinscripció Escoles Bressol

Recordeu signar electrònicament el document, si opteu per tramitar la vostra sol.licitud telemàticament.

 


Normativa

 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat).
 • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

1 mes aproximadament.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de 1 d'Octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Calendari de preinscripció a les Escoles Bressol per al curs 2022/2023

 • Publicació de l'oferta de places: del 4 i el 6 de maig
 • Presentació telemàtica de sol.licituds: Del 9 i al 20 de maig
 • Presentació presencial de sol.licituds (a l'OAMR): Del 9 i al 20 de maig (amb cita prèvia)
 • Publicació de llistes amb puntuació provisional: 1 de juny 
 • Termini per presentar reclamacions: Del 02 al 08 de juny
 • Sorteig en cas d'empat puntuació: Del 09 a l'13 de juny
 • Publicació llista amb puntuació definitiva, admesos i llista d'espera: 15 de juny
 • Període de matriculació: del 16 al 22 de juny
 • Horari d'informació a les escoles bressol: Si els usuaris tenen dificultats per fer el tràmit, tenim el servei OAC360 que presta assistència telefònica per fer tràmits per Internet (obtenir certificat idCAT, fer el tràmit, resoldre errors, etc.)

 

GRATUITAT DE L’ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS A I2:
El Govern de la Generalitat i les entitats representatives del món local acorden que el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, assumirà la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies dels alumnes del primer cicle de l’etapa d’educació infantil en els centres de titularitat pública municipal.
La gratuïtat de la quota d’escolarització per a les famílies començarà a aplicar-se el proper curs escolar 2022/2023 en el tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2), tal com recull la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut