Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud i/o renovació de llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

#Animals

Descripció

Sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció ens espais públics d'un gos considerat potencialment perillós (una llicència per cada propietari o conductor i gos).

 

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 

 • Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeus, fila brasileiro, mastí napolita, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
 • Aquells que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
 • Aquells que hagin tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos. 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Salut Pública i Sanitat

Classificació temàtica

Animals

Qui el pot demanar

La persona propietària d'un gos potencialment perillós o qui condueixi un gos potencialment perillós

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària i l'imprès del tràmit.

Tramitar

 

Recordeu adjuntar a la vostra sol·licitud els formularis del apartat: Impresos del tràmit degudament complimentats.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Per més informació demaneu pels serveis tècnics de Salut Pública

On es fa

De manera presencial o per correu ordinari:

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Durant tot l'any
La llicència té validesa per 5 anys i transcorregut aquest període podrà ser renovada prèvia sol·licitud a l'ajuntament.
La llicència deixa de tenir validesa en el moment que no es presenti l'acreditació de la renovació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (rebut bancari del pagament).

Requisits previs

El gos ha d'estar censat a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent
Segons ordenança fiscal núm. 27 vigent : 25,16 €

Documentació a aportar

 • Declaració responsable de la veracitat de les dades consignades a la sol.licitud (inclosa al formulari).
 • Certificat de penals  emès per l'òrgan competent (només en cas de tenir antecedents penals o no tenir nacionalitat espanyola). Per la resta de supòsits només caldrà signar l'autorització inclosa a la sol.licitud per poder fer la consulta del certificat de penals a l'administració corresponent.
 • Declaració dels sol·licitant de no haver rebut cap de les sancions administratives accesòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat d'ensinistrament, haurà de presentar una declaració d'haver completat aquesta sanció (inclosa al formulari)
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el numero de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament, segons indica la Ordenança municipal de tinença d'animals..
 • Certificat de capacitat física i psicològica (emès pels centres de reconeixement per l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i i aptitud psicològica. 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de sol.licitud de llicència de tinença d'animals perillosos


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenança municipal de tinença d'animals.

Termini de resolució

1 mes

Si tots els requisits són correctes s'atorga la llicència i si no són correctes, s'ha de desestimar el tràmit.


Silenci administratiu

1 mes - silenci administratiu estimatori

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Els gossos potencialment perillosos, obligatoriament han d'anar amb morrió adequat a la seva tipologia racial i s'han de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. Una persona no pot dur més d'un gos. La llicència cal renovar-la cada 5 anys.
La llicència deixa de tenir validesa en el moment que no es presenti l'acreditació de la renovació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (rebut bancari del pagament).


Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut