Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Declaració Responsable per al sector alimentari (Activitats Temporals)

#Llicències, permisos i comunicacions
#Salut i Medi Ambient
#Treball, economia i empresa

Descripció

La persona interessada o responsable d'una entitat declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'acte i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'activitat. 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Salut Pública i Sanitat

Classificació temàtica

Salut i seguretat alimentària

Qui el pot demanar

Responsable de l'activitat o de l'entitat

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Adjunti el document que correspongui a la instància genèrica:

 

Declaració responsable parades alimentàries de fires i activitats puntuals

 

 


Normativa


Termini de resolució

No hi ha resolució


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.


Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració


Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut