Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'ajuntament

#Ciutat i Via Pública

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per determinar l'existència o no de responsabilitat de l'ajuntament pels danys causats a la persona sol·licitant en la prestació de serveis per part de l'ajuntament o bé en l'exercici de les seves competències.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Jurídics i RRHH

Classificació temàtica

Serveis Jurídics

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica que pateixi un dany en relació a la prestació (o no prestació) d'un servei per part de l'ajuntament.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà.

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Cal que es faci dins del termini d'un any des del moment de produïr-se el dany o bé, si el dany és físic, des que la lesió es va considerar curada o, en tot cas, des del moment en que es poden determinar les seves seqüeles.

Requisits previs

Dany real, avaluable econòmicament, individualitzat en una persona (que haurà de ser qui fa la reclamació), que el dany patit no sigui com a conseqüència del compliment d'un deure legal, i que hi hagi existència real i directa de relació de causalitat entre la prestació del servei (o no prestació) i el dany produït. El dany no pot ésser conseqüència de força major.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Model d'instància genèric.
 • Documentació que provi el dany causat al sol·licitant per part de l'ajuntament (si és lessió física: informes mèdics, dies de baixa impeditiva, no impeditiva, estàncies en hospitals, etc.).
 • Documentació (factures originals o fotocòpia autèntica) que reculli l'avaluació econòmica del dany patit individualitzable en el reclamant i on s'estableixi l'existència de relació de causalitat entre el dany patit i el servei o competència de l'ajuntament.
 • Poders notarials en el cas que la persona sol·licitant representi a la persona que ha patit els danys.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric


Normativa

 • L’article 106.2 de la Constitució de 1978 estableix que «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».
 • Pel que fa al procediment administratiu està regulat en els article 65, 67, 91 i 92 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu.
 • En quant als recursos: l’article 123 regula el recurs potestatiu de reposició i l’article 124 de la Llei 39/2015 disposa que el termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés, i el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
 • L’article 30 de la Llei 39/2015, en el seu punt 4 diu que els terminis fixats en mesos o anys es computaran a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, si bé el termini acabarà el mateix dia en què es va produir la notificació.
 • La interposició del recurs contenciós administratiu està regulat a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 


Termini de resolució

Sobre si s'admet o no a tràmit la reclamació: 1 mes des de la data de presentació de la reclamació.

Si s'admet a tràmit: 6 mesos per a resoldre.

 

Resposta que rebrà la persona sol·licitant:

 

Notificació per escrit a l'interessat de la resolució d'alcaldia sobre si la reclamació s'estima o es desestima.
Si no s'admet a tràmit, l'interessat té la possibilitat de presentar, de forma potestativa, recurs de reposició, o be, alternativament recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s'admet a tràmit l'interessat rebrà una notificació per escrit de la resolució d'alcaldia estimant o desestimant la reclamació presentada.


Silenci administratiu

Negatiu, en el supòsit de no haber rebut resolució en el termini de 6 mesos des de la interposició de la reclamació.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Contra la resolució que posa fi a l’expedient de reclamació patrimonial, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra la resolució que posa fi a l’expedient de reclamació patrimonial, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

 

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

 

Tot això, sense perjudici de poder interposar l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.”


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut